สังคมท้องถิ่น

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565 โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอพระประแดง

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b8%9b%e0%b8%95%e0%b8%97-%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%94-%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99-%e0%b8%88%e0%b8%b1-4

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดยโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565 โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดสุขกร ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดยโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565 ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายชาญยุทธ เสือจุ้ย ผู้อำนวยการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนางนภาพร สุรเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขกร กล่าวต้อนรับ

สำหรับ พิธีมอบทุนการศึกษา ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ โดยในปี 2565 โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 20 โรงเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาล-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 135 ทุน ซึ่งในพื้นที่ของ อำเภอเมืองและอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัท ปตท. จำนวนทั้งสิ้น 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนคลองสำโรง โรงเรียนวัดสุขกร โรงเรียนวัดบางโปรง โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ โรงเรียนวัดบางฝ้าย รวมทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 40 ทุน

ทั้งนี้ โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ พาดผ่านพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ รวมระยะทางประมาณ 57 กิโลเมตร โดยพื้นที่ของอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการมีแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติพาดผ่าน 8 กิโลเมตรและพื้นที่อำเภอพระประแดงอยู่ในพื้นที่รัศมีศึกษา 500 เมตร โดยสถานะปัจจุบัน โครงการฯ อยู่ระหว่างอยู่ระหว่างการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(EIA) ซึ่งคาดว่าโครงการฯ จะเริ่มก่อสร้างประมาณไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2566 และก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2568 โดย ทางบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและชุมชนในพื้นที่โครงการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*