สังคมท้องถิ่น

กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad

กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยมีนางสาวจริยาพร จิตต์ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักผังประเทศและผังภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง มีภารกิจในการวางและจัดทำผังเมือง ตาม พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ 2562 โดยที่ระบบการผังเมืองของประเทศ จำเป็นต้องมีกรอบนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด เพื่อเป็นกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศ ในด้านการใช้พื้นที่เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ โดยนำไปสู่การปฏิบัติในรูปแบบของผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบด้วย ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ

โดยการจัดประชุมฯ ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด เพื่อเป็นกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนา และดำรงรักษาพื้นที่โดยรวมของจังหวัดในอนาคต ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและชนบท การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ รวมทั้งการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ อย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด ในครั้งนี้ มีการบรรยายในเรื่องการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด โดยกรมโยธาธิการและผังเมือ งรวมทั้งมีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อเรื่อง “แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ” โดยได้เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จำนวน 200 คน ซึ่งทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ไปประมวลเพื่อประกอบการจัดทำร่างผังนโยบายระดับจังหวัดสมุทรปราการ และจะได้นำกลับมารับฟังความคิดเห็นอีกครั้ง ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*