ท้องถิ่น, สังคมท้องถิ่น

คณะกรรมการกองทุนฌาปณกิจหมู่ 6 จัดประชุมสามัญประจำปี กองทุนฌาปณกิจ 2565

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%8c%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%93%e0%b8%81%e0%b8%b4

คณะกรรมการกองทุนฌาปณกิจหมู่ 6 จัดประชุมสามัญประจำปี กองทุนฌาปณกิจ 2565 ณ สนามฟุตบอลการเคหะชุมชนสมุทรปราการ

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. ผู้ช่วย สุภาพ รอดพงษ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.ท้ายบ้านใหม่ ฐานะประธานกองทุนฌาปนกิจหมู่ 6 พร้อมด้วย ผู้ใหญ่สมเกียรติ ทองเหลือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.ท้ายบ้านใหม่ ฐานะประธานที่ปรึกษาฯ สท.ถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู ฐานะที่ปรึกษาฯ และคณะกรรมการกองทุนฌาปณกิจหมู่ 6 ต.ท้ายบ้านใหม่ จัดประชุมสามัญประจำปี กองทุนฌาปณกิจ 2565 ณ สนามฟุตบอลการเคหะชุมชนสมุทรปราการ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ โดยมี คณะกรรมการ และสมาชิกกองทุนฌาปณกิจหมู่ 6 เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับ การจัดตั้งกองทุนฌาปณกิจหมู่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม และมิได้หมายความรวมถึงการหายสาบสูญ ตามคำสั่งศาล โดยมิได้ประสงค์แสวงหากำไรหรือหารายได้แบ่งปันกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนฌาปณกิจหมู่ 6 ได้ดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ เพื่อนำจ่ายให้กับทายาทผู้เสียชีวิตได้ตามกำหนดระยะเวลาที่ทายาทผู้เสียชีวิตควรจะได้รับ พร้อมกันนี้ในเรื่องของการบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย คณะกรรมการกองทุนฌาปณกิจหมู่ 6 ได้มีการใช้จ่าย งบประมาณด้วยความประหยัด และยึดถือประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิก

โดยมีระเบียบวาระการประชุม เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี และ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ โดยมี ส.ส. ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร ส.ส.สมุทรปราการ เขต 1 นายวรพร อัศวเหม ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสภาผู้แทนราษฎร สท สุดารัตน์ ชูเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู นายพันธุ์ธัช ตาแก้ว ประธานหมู่บ้านเมืองใหม่แพรกษา ลงพื้นที่พบปะพูดคุยให้กำลังใจกับผู้เข้าร่วมประชุม โดยบรรยากาศภายในงาน ยังมีการจับสลากมอบของขวัญปีใหม่ให้กับคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนฌาปณกิจหมู่ 6 ในครั้งนี้ด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*