ท้องถิ่น, สังคมท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.สมุทรปราการ ร่วมงานวันดินโลก World Soil Day ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินจนเป็นที่ประจักษ์ โดยมี นายสุนทร ปานแสงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โดยบรรยากาศภายในงานได้รับเกียรติจากทุกภาคส่วน อาทิ เช่น นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมที่ดิน, นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายศุภมิตร ชินศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ, ส.ส.ต่อศักดิ์ อัศวเหม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สมุทรปราการ (บัญชีรายชื่อ), ส.ส. ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สมุทรปราการ เขต 2, นายวรพร อัศวเหม ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายวิโรจน์ ทรัพส่งสุข เลขาธิการ สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม รองอธิบดีกรมฝนหลวง ดร.พิริยะ โตสกุลวงศ์ ข้าราชการ หมอดินในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และภาคประชาชน พร้อมด้วยเยาวชน โรงเรียนราชประชาสมาศัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของดิน การแจกพันธุ์กล้าไม้และดินสำหรับปลูกต้นไม้แก่ผู้ร่วมงานฟรี การสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงความสำคัญของวันดินโลก และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังมีการมอบถังหมักจุลินทรีย์ ขนาด 18 ลิตร จำนวน 50 ถัง ให้แก่เกษตรกรอีกด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*