ท้องถิ่น, สังคมท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ เปิดศูนย์ปฏิบัติการและปล่อยขบวนรถรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4-3

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการและปล่อยขบวนรถรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จังหวัดสมุทรปราการ และวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัสมุทรปราการกอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี หัวหน้าสำนักงาน ปภ. หน่วยงานภาคีเครือข่าย อาสาสมัคร และมูลนิธิต่างๆ ร่วมรณรงค์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นช่วงที่ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ประกอบกับจังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดทางผ่านไปสู่จังหวัดอื่น ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในช่วงดังกล่าวสูงกว่าปกติ โดยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่ เกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด ขับรถขณะเมาสุรา ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด โดยรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด

จังหวัดสมุทรปราการได้กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประกอบด้วย 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการด้านการบริหารจัดการ ,มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ,มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ,มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ โดยดำเนินการควบคู่กับการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติ ตลอดจนเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัด และต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*