ศาสนาและการศึกษา

โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) จัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา “จัดสร้างห้องประชุมอาคารหลังใหม่โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ ”

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%ad%e0%b8%99

เมื่อเวลา 09.09 น. ของวันที่ 26 มกราคม 2566 ที่ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดร.ปิติชาย ตันปิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) นางสาวอุทุมพร หงส์ศรี นายอดุลย์เดช คล่องดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ร่วมกันจัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา “จัดสร้างห้องประชุมอาคารหลังใหม่โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ ”

โดยได้นิมนต์ พระภิกษุสงฆ์จากวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จำนวน 9 รูป นำโดย พระมหาสมิทธ์ โชติโก เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ เจริญพระพุทธมนต์ พิจารณาผ้าป่าเพื่อการศึกษา สำหรับ ยอดเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษา “จัดสร้างห้องประชุมอาคารหลังใหม่โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์” ในครั้งนี้ จำนวน 2,191,860 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ภายใต้วิสัยทัศน์ ภายในปี 2567 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) จะร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ภายใต้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*