ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคมท้องถิ่น

ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566

%e0%b8%82%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94

ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566 ถวายสักการะและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

เมื่อเวลา 10.30 น.ของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบไปด้วย เครือข่ายสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ นำโดยนางปารณีย์ ลมกิ่ง สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566 เพื่อถวายสักการะและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย องค์ผู้ให้กำเนิดสหกรณ์ในประเทศไทย โดยภายในงานได้กำหนดให้มีกิจกรรม ต่างๆ ประกอบไปด้วย พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ 9 รูป พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดสักการะ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ของหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในสักกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้นำขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพในจังหวัดสมุทรปราการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ และการชี้แจงแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์

ด้วยความสำคัญของงานสหกรณ์ เกิดขึ้นเนื่องจากวันที่ 9 ตุลาคม 2527 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็น “วันสหกรณ์แห่งชาติ” และรัฐบาลมีนโยบายให้นำระบบสหกรณ์มาแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นับตั้งแต่สหกรณ์แห่งแรกได้ถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 จวบจนปัจจุบัน มีอายุครบ 107 ปี การสหกรณ์ไทยได้พัฒนา และก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ปัจจุบันมีสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งหมด 6 ประเภท 159สหกรณ์ ส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ สหกรณ์เคหะสถาน (บ้านมั่นคง) มีกลุ่มเกษตรกร 2 กลุ่มและกลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์ 29 กลุ่ม ซึ่งกระจายอยู่ในทุกอำเภอ มีสมาชิกมากกว่า 47,794 คน มีทุนเรือนหุ้นรวมกันประมาณ 17,915 ล้านบาท ปริมาณธุรกิจหมุนเวียนในรอบปี 28,143 ล้านบาท ทุนดำเนินงานรวม 20,670 ล้านบาท โดยสหกรณ์ได้มีบทบาทสำคัญในการช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ทำให้มวลสมาชิก มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสอดคล้องกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยมีนายธนู โพธิ์ทอง ประธานคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน การจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566 นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานเครือข่ายเชื่องโยงธุรกิจสินเชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพในจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวสดุดีพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ทรงผลักดัน ส่งเสริม ให้มีการกำหนดระเบียบข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ ต่างๆ คอยควบคุมการตรวจสอบบัญชี การรับส่งเงิน และแนะนำวิธีการดำเนินงานสหกรณ์ รวมทั้งพัฒนางานสหกรณ์จนมีการตั้งสหกรณ์ อื่นๆ แพร่หลายไปทั่วประเทศ จนได้รับการยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” จากนั้น นางปารณีย์ ลมกิ่ง สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ประธานในพิธี วางพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระรูปพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมกล่าวเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566 โดยประธานคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มอบเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหมู่บ้านเด็กโสสะ บางปู ให้กับผู้แทนหมู่บ้านเด็กโสสะ บางปู จำนวน 25,000 บาท และสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มอบประกาศเกียรติบัตรรางวัลสหกรณ์ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทย จำกัด

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*