ศาสนาและการศึกษา, สังคมท้องถิ่น

3 หน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการในการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ

3-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97

เมื่อเวลา 13.30 น.ของวันที่ 8 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และ หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการในการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ณ บริเวณ ชั้น 24 อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ดร. พิริยะ โตสกุลวงศ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เป็นตัวแทน 3 หน่วยงาน รวมลงนามบันทึกข้อตกลง โดยมีนายพิทยสัณห์ เดชประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการ กลุ่มค้าชายแดนและข้ามแดน ด้านจีนตอนใต้ ผู้แทนจากสภาหอการค้า แห่งประเทศไทย เป็นสักขีพยานในการลงนาม พร้อมด้วยนางประภาพร อัศวเหม นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ นางสาวพิม อัศวเหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจน คณะผู้บริหาร คณะกรรมการมหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธี

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กล่าวแสดงความยินดี ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และ หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ตกลงที่จะแสดงเจตนารมณ์ ร่วมกันในการประสานความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกัน โดยทั้งสามฝ่ายมุ่งมั่นที่จะทำงานวิชาการโครงการและกิจกรรมร่วมกัน เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนารูปแบบของศูนย์การเรียนรู้การแปรรูปและจำหน่ายปลาสลิดสดจังหวัดสมุทรปราการ ให้ดีขึ้น รวมถึงการส่งเสริมธุรกิจ SME ของจังหวัดสมุทรปราการ ให้มีการพัฒนาและเติมโตขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงานร่วมกัน ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนารูปแบบของศูนย์การเรียนรู้การแปรรูปและจำหน่ายปลาสลิดสดจังหวัดสมุทรปราการ 2. เพื่อเป็นการสนับสนุนข้อมูลด้านบริการวิชาการ งานวิจัย การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การทำมาหากินและศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งบุคลากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และ3. เพื่อเป็นการร่วมมือกันในการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและยังยืน

นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย ได้กล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้มีการดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางเพื่อส่งเสริมให้ได้มาตรฐานOTOP เพื่อการส่งออกและส่งเสริมผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาการเลี้ยงปลาสลิดสู่ระบบมาตรฐานปลอดภัยยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากปลาสลิดให้กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผู้ประกอบการมีช่องทางการจำหน่ายตลอดจนส่งเสริมด้านการตลาดส่งเสริมรายได้และสร้างอาชีพให้กับประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ยังได้มีการดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางเพื่อศึกษาแนวทาง และรูปแบบการใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้และแปรรูปปลาสลิด ที่ครอบคลุมการเป็นแหล่งเรียนรู้ การแปรรูปและการจัดจำหน่ายปลาสลิด ศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน และความคุ้มค่าคุ้มทุนของการใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้และแปรรูปปลาสลิด และในอนาคตทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเองมีแนวทางที่จะดำเนินโครงการเกี่ยวกับแพทย์แผนจีนในพื้นที่ตลาดเชิงท่องเที่ยวซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและเทศบาลนครสมุทรปราการซึ่งชั้น 2 ของตลาดเชิงท่องเที่ยวจะมีการดำเนินการเป็นศูนย์การเรียนรู้ โดยเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมดนตรี ศิลปะรวมไปถึงเป็นศูนย์การแพทย์แผนจีนอีกด้วยซึ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว สะดวกและอยู่ใกล้กับชุมชนมากยิ่งขึ้น

นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย กล่าวต่อว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เพราะนอกจากจะได้รับการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการในการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ จากทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ แล้ว ยังได้รับการส่งเสริมด้านการค้า การลงทุนต่างๆ จากทางหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ อย่างต่อเนื่องอีกด้วยดิฉันจึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่จะได้มาร่วมกันพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป จากนั้น ทางคณะได้ลงพื้นที่โครงการพัฒนาที่สำคัญ ร่วมกันชมนิทรรศการและเยี่ยมชมหอชมเมือง เยี่ยมชมสถานที่ตลาดเชิงท่องเที่ยวสมุทรปราการ ตลาดท้ายบ้าน

ทางด้าน ดร. พิริยะ โตสกุลวงศ์ ได้กล่าว หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ให้ความสำคัญในเรื่องของการส่งเสริม สนับสนุนในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการลงทุน รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ และพี่น้องประชาชน โดยได้มีการดำเนินการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสำคัญ การจัดโครงการเที่ยวถิ่นกินอร่อยสมุทรปราการ โครงการจัดกิจกรรมปั่นเพื่อน้องท่องสมุทรปราการ เป็นต้น ดังนั้นเพื่อเป็นการเชื่อมโยงทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ให้ทำงานร่วมกัน เพื่อก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ท่านชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้ไปพบ ท่าน รศ. ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยการประสานงานของท่านพิทยสัณห์ เดชประสิทธิ์ จากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือส่งเสริมการดำเนินงานระหว่างกันของทั้ง 3 หน่วยงาน โดยเฉพาะการนำข้อมูลทางวิชาการ งานศึกษาวิจัยของทางมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับบริบทพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการ มาเป็นข้อมูลต่อยอดในการดำเนินโครงการพัฒนาที่สำคัญต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และผนวกกับการสนับสนุนด้านการค้า การลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว จากหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ อันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับที่ท่านอธิการบดี และท่านนายก อบจ ได้กล่าวไปแล้วขางต้น

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*