สังคมท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันสตรีสากล ปี 2566

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94-46

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมอาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ lสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมรวมพลังสตรีสมุทรปราการ เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2566 และโครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพสตรีด้วยผ้าไทยและส่งเสริมอาชีพสตรีจังหวัดสมุทรปราการ โดยก่อนพิธีเปิดกิจกรรม นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้อ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2566 และมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาสตรี หลังจากนั้น นางสาวอรวรรณ ชิณศรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ นางสาววันดี เชยนาค ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม พร้อมด้วยนางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ดร.พัชรางสุ์ ชัยวรมุขกุล อัยการจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และสมาชิกองค์กรสตรีในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 250 คนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้

สำหรับการจัดกิจกรรมรวมพลังสตรีสมุทรปราการ เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2566 มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อเสริมสร้างองค์กรสตรีให้มีความเข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาและช่วยเหลือสังคม //2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักและเห็นถึงความสำคัญของวันสตรีสากล และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถศักยภาพของสตรี ในการพัฒนาตนเองในด้านการปฏิบัติงาน รวมทั้งส่งเสริมอนุรักษ์และประยุกต์การสวมใส่ผ้าไทย โดยการณรงค์สวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” วันสตรีสากล ตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่เหล่าสตรีจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเชื้อชาติ ศาสนา อาชีพใด จะร่วมเฉลิมฉลองความเสมอภาคที่ด้รับมา และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันในสังคม ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะมุ่งให้เห็นความสำคัญของสุภาพสตรีเช่นกัน ดังนั้นในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2532 ประเทศไทยจึงได้ก่อตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.) ขึ้น อย่างเป็นทางการ โดยสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของผู้หญิงในสังคม รวมทั้งระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนา นับตั้งแต่นั้นมาวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี ประเทศไทยจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในวันสตรีสากลด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*