ข่าวประชาสัมพันธ์, ศาสนาและการศึกษา

สำนักงานหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนพื้นที่สร้างสร้างสรรค์ กิจกรรมสร้างสุขของหน่วยจัดการฯ

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 18 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนพื้นที่สร้างสร้างสรรค์ กิจกรรมสร้างสุขของหน่วยจัดการฯ และการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานองค์กรต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการประสานงานสร้างความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนงานด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน และกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง

โดยมี อาจารย์จักรพันธ์ พรหมฉลวย รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีสมุทรปราการ นางสาวไพเราะ แจ่มจักษุ นายธิติ ภัทรสิทธิกฤษ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ร่วมชี้แจงวัตถุประสงค์ การดำเนินงานหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ แนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนพื้นที่สร้างสรรค์ กิจกรรมสร้างสุข และร่วมชี้แจงวัตถุประสงค์ การดำเนินงานหน่วยจัดการกลุ่มเปราะบางจังหวัดสมุทรปราการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านเด็กและเยาวชน กลุ่มเปราะบาง โดยมีนายคเณศ กมลพันธ์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ ที่ปรึกษาฯ ดร.วิโรจน์ เวทยาวงศ์ นายวันชาติ แก้วนุช อุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฯ และตัวแทน จากภาคีเครือข่าย หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเครือข่าย รพ.สต.ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*