ศาสนาและการศึกษา, สังคมท้องถิ่น

นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ “น.ส.ประภาพร อัศวเหม” เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสังกัดเทศบาลฯ ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2565

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3-2

วันนี้ ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ ต.ปากน้ำ อ.เมือง นางสาวประภาพร อัศวเหม นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ เดินทางมาเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสังกัดเทศบาลนครฯ 1-5 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการปัจฉิมนิเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครฯ ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมจำนวน 853 คน

ซึ่งในงานมี นายสมนึก เตรณานนท์ นายธนเสฏฐ์ อุดมวงศ์ยนต์ และนายสรวิศ เต่าทอง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ พร้อมคณะผู้บริหารงานเทศบาลนครสมุทรปราการ สมาชิกสภาเทศบาลนครฯ คณะครูจากสถานการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครฯ ผู้ปกครอง ร่วมถึงสถานการศึกษาจากภายนอกเทศบาลฯระดับอาชีวะ ประกอบด้วย วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเพท และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าร่วมแนะแนวในการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนระดับมัธยมกันเป็นจำนวนมาก

โดยมี นายสิทธิชัย เกสรสิทธิ์ ปลัดเทศบาลนครสมุทรปราการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในความสำเร็จการศึกษาของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็กนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในทุกระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนได้ให้ความสำคัญของการศึกษาตนเองไว้เป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อยังสถาบันอื่นชั้นนำอีกด้วย

นอกจาก นางสาวประภาพร อัศวเหม จะเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ยังจัดให้มีพิธีมอบโล่แก่ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น ผู้ปกครองดีเด่น ครูดีเด่น และผู้บริหารดีเด่นเพื่อเป็นเกียรติประวัติ จากนั้นคณะผู้บริหารงานเทศบาลนคร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง จึงได้ร่วมกันถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก จึงเป็นการเสร็จพิธีก่อนได้แยกย้ายกันเดินทางกลับ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*