ท้องถิ่น, สังคมท้องถิ่น

เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ จัดกิจกรรมโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2566

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-5

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ นำโดยนายอำนวย บุญริ้ว นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566 โดยมี นายณัฐพล บุญริ้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และนางสาวศิริพร ไชยชุมพล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ ในฐานะคณะกรรมการจัดโครงการฯ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ พร้อมด้วยนายบุญธรรม อินทรแย้ม นางสาวศิริพร ทับคล้าย รองนายกเทศมนตรี นางมยุรี ทรงวัฒนาสกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี นางสาวมณิฐกานต์ บุญริ้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จ่าเอกสุทัศ ทับวันนา ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง จากสำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสวัสดิ์การสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองนิติการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองการเจ้าหน้าที่ และกองพัสดุและทรัพย์ เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ กว่า 300 คน เข้าร่วมโครงการ

โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็นภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ สำหรับภาคทฤษฏี เป็นการฝึกอบรมประเภทของถังดับเพลิง วิธีการใช้งานถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง และถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย อย่างถูกวิธี ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ จากนั้น เป็นการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี การจำลองเหตุการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ บริเวณชั้นที่ 3 ของอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ มีการอพยพ ข้าราชการ และพนักงาน ทั้งหมด มายังจุดรวมพล ตัวแทนแต่ละกอง เข้ารายงานต่อประธานอำนวยการ เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย และติดอยู่บนอาคาร 1 ราย ทีมกู้ชีพเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าให้การช่วยเหลือ และควบคุมระงับเหตุเพลิงไหม้ หลังจากนั้น เป็นภาคปฏิบัติมีการฝึกอบรมการดับไฟที่กำลังไหม้ ด้วยถังเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง และถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย และฝึกอบรมทบทวนเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติการ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติการ ภายใต้โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*