ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคมท้องถิ่น

สำนักงานอัยการสูงสุดจัดเสวนาทางวิชาการ การเปลี่ยนผ่านองค์กรอัยการอย่างสร้างสรรค์ (Strong OAG Symposium 2023 : A New Era of Justise )

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%b1

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ.ห้องเวิล์ดบอลรูม รร.เซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิล์ด ถ.ราชดำริ กรุงเทพมหานคร สำนักงานอัยการสงสุด ได้จัดเสวนาทางวิชาการเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรอัยการให้ไปสู่การเปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์ (Strong OAG Symposium 2023 : A New Era of Justise ) และรับฟัง “แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ( พ.ศ.2566- 2570 ) และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรอัยการ ระยะ 15 ปี(พ.ศ. 2566 – 2580) ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดได้ว่าจ้างให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ และยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว โดยมีการ ปาฐกถาพิเศษ “​องค์กรอัยการในสายธารของกระบวนการยุติธรรมและความหวังของประชาชน”

โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ “ดุลยภาคแห่งการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย” โดย น.ส. นารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด และเสวนาเรื่อง “ความยุติธรรมบนการก้าวข้ามความเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนเดิม” โดย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และ นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เสวนาเรื่อง “รุก รับ ปรับ เปลี่ยน ก้าวให้ทันเทคโนโลยี หมุดหมาย และฉากทัศน์แห่งโลกอนาคต” โดยนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต, และ รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เสวนาเรื่อง “ กระบวนงาน และคน แบบไหนที่จะพาองค์กรไปสู่ทางรอด ทางเลือก บนเส้นทางแห่งการเปลี่ยนผ่าน” โดยรองอัยการสูงสุด นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์, นายสมเกียรติ คุววัฒนานนท์ และนายอิทธิพร แก้วทิพย์ และ การบรรยายพิเศษ ”ก้าวต่อไปขององค์กรอัยการสู่ความยุติธรรมในระดับสากล : มองผ่าน ร่างแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566- 2570) และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรอัยการ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2566 – 2580) โดย รศ.วันชัย มีชาติ หัวหน้าโครงการ ฯ อาจารย์ฉัฏฐเมษ ภิรมย์พานิช และคณะที่ปรึกษาโครงการฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในการนี้ นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์ อัยการศาลสูงจังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าร่วมงาน เสวนาทางวิชาการครั้งสำคัญของสำนักงานอัยการสูงสุด ด้วย

(Strong OAG Symposium 2023 : A New Era of Justise )

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*