สังคมท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ขอเชิญร่วมงาน) สงกรานต์การะเกดบ้านเรา ครั้งที่ 6

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87

วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 ณ.ศาลเจ้าทวดการะเกด หมู่ที่.5 ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เวลา 09.19 น.พิธีสักการะไหว้ทวดการะเกด เวลา 10.00 น.พิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และทอดผ้าป่าสามัคคี เวลา 12.00 น. รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เวลา 16.00 น.พบปะสังสรรค์วันสงกรานต์ เวลา 18.00 น.รับประทานอาหาร เวลา 19.00 น.ลูกหลานและ แม่บ้านรำโชว์ เวลา 19.30 น.พิธีการบนเวที เวลา 20.00 น.สนุกสนานกับรำวงเวียนครกวงชาวาลา นครศรีฯ ทั้งนี้ลูกหลานการะเกดบ้านเราร่วมสำนึกรักบ้านเกิดสร้างความดี รักสามัคคี แสดงความกตัญญู มีจิตอาสา ดำเนินงานโดย คุณสมยศ เต็มนา ทนายประเสริฐ วิจิตรประสิทธิ์ คุณพรเทพ เพ็ชรแก้ว คุณภานุวัตร บุญจริง ประธานกิตติมศักดิ์ พ.ต.อ.ทหาร บุญจริง ส.ว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ คุณชฏาพร บุญจริง ประธานที่ปรึกษา ร.ต.อ.จิรวัชร บุญญา ร.ต.อ.วรรณวลัย บุญจริง ประธานเปิดงาน อ.สุมณฑินี สมัครพงศ์ คณะที่ปรึกษา อ.พินิษฐา บุญจริง คุณมานาวี ช้างแก้ว ผญ.นพรัตน์ บุญจริง คุณบุญสม บุญจันทร์ โดยมี คุณเอกพล ภู่พันธ์ตระกูล เป็นประธานจัดงาน คุณจินดา เพ็ชรแก้ว รองประธานจัดงาน โดยมี พ.ต.ท.โชติ เพชรหนองชุม ส.ว.ญ.ส.ภ.การะเกด กำนันสาคร โสมจันทร์ กำนันตำบลการะเกด คุณทรงวุฒิ โสมจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลการะ และคุณเสนห์ จันทวงศ์ สมาชิกเทศบาลตำบลการะเกด ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานสงกรานต์การะเกดบ้านเรา ครั้งที่ 6 อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมี คณะที่ปรึกษากรรมการ อีก 30 ท่าน ประกอบไปด้วย 1.ร.ต.อ.ชูศักดิ์ บุญจริง 2.คุณอรุณ บุญจริง 3.คุณสอด ทองเกด 4.คุณอาลัย ทองเกด 5.คุณบุญยืน บุญจริง 6.คุณประกอบ ประสิทธิ์ 7.คุณพรทิพย์ นาพนัง 8.คุณสุรศักดิ์ พรหมจันทร์ 9.คุณลำดวน ดีทองอ่อน 10.คุณจุฬาพร สุดเอียด 11.คุณนุชฤดี บุญจริง 12.คุณนิตยา พรหมจันทร์ 13.คุณจ้วน ประดิษฐ์สุขสกุล 14.คุณคล่อง ผกากรอง 15.คุณทวีป ถนนแก้ว 16.ผช.ธนกฤต เพ็ชรแก้ว 17.คุณอภิเชษฐ์ บุญจริง 18.คุณวีรศักดิ์ เรืองอ่อน 19.คุณสรายุทธ บุญจริง 20.คุณประเสริฐ คงพระบาท 21.คุณบุญฤทธิ์ ทองธวัฒน์ 22.ครูจารุณี ช่วยเมือง 23.ครูสารภี ปากแดง 24.คุณศุภวรรณ จงไกรจักร 25.คุณนิตสรา รัตนะ 26.คุณประกายมาส สมพงษ์ 27.คุณวินิจ บุญจริง 28.คุณจิราวรรณ ปรางจันทร์ 29.คุณอำนวย บุญจริง และ 30.คุณเพ็ญนภา หลิน พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน อีก 28 ท่าน ประกอบไปด้วย 1.คุณธีรศักดิ์ บุญจริง 2.คุณชะอ้อน บุญจริง 3.ผช.ลาภ ทองเกด 4.ผช.อุไรวรรณ บัวกิ่ง 5.คุณละออง พรหมจันทร์ 6.คุณอภินันท์ หนูรักษ์ 7.ครูเพ็ญ ประสิทธิ์ 8.คุณไมตรี บุญจริง 9.คุณโชติ บุญจริง 10.คุณวรรณประภา บุญจริง 11.คุณปัตตะพงษ์ บุญจริง 12.คุณโสภาภรณ์ โรจนวรสาร 13.คุณปรีชา ประดิษฐ์สุขสกุล 14.คุณปาวิดา ทองธวัฒน์ 15.คุณแสนปราชณ์ บุรี 16.คุณดนัย ภูมี 17.คุณเล็กหนวดงาม 18.น้องโอม เพ็ชรแก้ว 19.ตาอี๊ด แซ่ลิ้ม 20.คุณนภดล คะเนสม 21.คุณสวาท เกิดเหตุ 22.คุณเกสร วิจิตรประสิทธิ์ 23.คุณสำลี หนูรักษ์ 24.คุณละม้าย พรหมจันทร์ 25.คุณวิไลวรรณ ศรีทองปลอด 26.คุณเพ็ญศรี สายแก้ว 27.คุณบุญธรรม สุขคำ และ28.คุณสุมณฑา ส่งเดช

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*