สังคมท้องถิ่น

อมร รัชตังกูร เปิดโครงการสัมมนาประชาสัมพันธ์ “บทบาทหน้าที่ กกพ. และ คพข.กับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้ไฟฟ้า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a3-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b9%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2

โครงการสัมมนาประชาสัมพันธ์ “บทบาทหน้าที่ กกพ. และ คพข. กับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้ไฟฟ้า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 เทศบาลเมืองลัดหลวง โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 13 (กรุงเทพมหานคร) (สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 13) ร่วมกับ คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 13 (คพข. เขต 13)

โดยนายอมร รัชตังกูร ประธานคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 13 เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมี นายก้องภพ ประจำแท่น เจ้าหน้าที่กำกับกิจการพลังงาน ปฏิบัติการ สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 13 กล่าวรายงานความเป็นมาวัตถุประสงค์ของโครงการ และบรรยายภารกิจ กกพ. และสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 13 แนวทางการยื่นเรื่องร้อง การรับเรื่องร้องเรียน และวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้พลังงาน นายอมร รัชตังกูร บรรยายภารกิจคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต ในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้พลังงาน

นายนที ถิ่นวงษ์แย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบำรุงรักษาระบบจำหน่าย และ นายพสุธร รัตนคำ วิศวกรไฟฟ้า 4 วิทยากรจาก การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เขตสมุทรปราการ บรรยายมาตรฐานการใช้บริการ และการจัดการ เรื่องร้องเรียน ของ กฟน. การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับ การจัดการสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งาน และวิธีป้องกันเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร การเสวนาหัวข้อ “การคุ้มครองผู้ใช้พลังงานและการจัดการเรื่องร้องเรียน” โดย ประธาน คพข. เขต 13, กฟน., เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 13 ตลอดจนกิจกรรมมีการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ และการตอบข้อซักถาม

การจัดเวทีโครงการสัมมนาฯ ครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ กกพ. และ คพข. กับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีความสำคัญและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้พลังงาน ทั้งในฐานะผู้ใช้พลังงานที่จะได้รู้จัก สำนักงาน กกพ. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลให้บริหารด้านพลังงาน และรู้จัก คพข. ในการเป็นกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน และการจัดการเรื่องร้องเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าอย่างยั่งยืน และที่สำคัญจะได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้ไฟฟ้า อันเป็นประโยชน์ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิให้ได้รับการบริการด้านไฟฟ้าอย่างเป็นธรรม และเป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตร ในการทำงาน สำหรับผู้ให้บริการ (กฟน.) ท่านจะได้รับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งเป็นผู้รับบริการของท่านว่ามีความต้องการอย่างไร เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงการให้บริการด้านไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด การจัดโครงการสัมมนาดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประมาน 85 คน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*