ศาสนาและการศึกษา, สังคมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางปู ร่วมกับ ศูนย์อบรมจริยธรรมเยาวชนวัดชัยมงคล จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1-3

เทศบาลตำบลบางปู ร่วมกับ ศูนย์อบรมจริยธรรมเยาวชนวัดชัยมงคล จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – วันที่ 8 เมษายน 2566

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 26 มีนาคม 2566 ที่บริเวณ ชั้น 2 ศูนย์อบรมจริยธรรมเยาวชนวัดชัยมงคล ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลตำบลบางปู ร่วมกับ ศูนย์อบรมจริยธรรมเยาวชนวัดชัยมงคล จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – วันที่ 8 เมษายน 2566 เป็นเวลา 15 วัน โดยมี นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ โดยมี นายสมเจตน์ ทองเทศ ปลัดเทศบาลตำบลบางปู กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงฆ์ พร้อมด้วย นายบรรจง โตสงวน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบางปู นายบุญชั้น ลำพองชาติ รองปลัดเทศบาลตำบลบางปู นายณรงค์ บุญช่วย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางปู ภาคประชาชน นายสมหวัง เกษมโกสินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ดร.วิชัย จันทร์จำรูญ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ พล.ต.ต.วสันต์ บุญเจริญ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ กลุ่มผู้นำชุมชน คณะครู ผู้ปกครอง ได้นำบุตร-หลาน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 92 รูป โดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาสมณคุณ เจ้าคณะตำบลท้ายบ้าน เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาบุญสม อาจิณฺณปุญฺโญ (หัวหน้าพระวิทยากรศูนย์อบรมจริยธรรมเยาวชนวัดชัยมงคล และพระอาจารย์นพรัตน์ อนาลโย (พระวิทยากร / หัวหน้าพระพี่เลี้ยงค่ายอบรมจริยธรรมเยาวชนวัดชัยมงคล)

ทั้งนี้ เพื่อให้เด็ก และเยาวชนได้รู้จักใช้เวลาว่างช่วงโรงเรียนปิดภาคเรียน ภาคฤดูร้อน ให้เป็นประโยชน์สูงสุด และเป็นการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมืออันดีระหว่างเทศบาลตำบลบางปู โรงเรียน ผู้ปกครอง และวัดชัยมงคล พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือในการล้อมรั้วต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้เด็ก และเยาวชนได้ตอบแทนพระคุณบิดา-มารดา ตามธรรมเนียมแต่โบราณ อีกทั้ง เป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น รวมถึงได้เผยแพร่พระธรรมวินัย มีความรู้ความภาคภูมิใจ ในศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่กับสังคมไทย และเพื่อขัดเกลาจิตใจ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เด็ก และเยาวชน โดยอาศัยคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้เด็ก และเยาวชนได้ศึกษาเล่าเรียนปฏิบัตธรรม ให้เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง มีระเบียบวินัยการบังคับตัวเอง มีความอดทนและสร้างความสามัคคี ให้เกิดในกลุ่มเยาวชนด้วยกันเอง โดยให้เด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสใกล้ชิดและเรียนรู้พระพุทธศาสนาด้วยตัวเอง เกิดความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และเรียนรูวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

โดยบรรยากาศภายในพิธีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566 ประกอบไปด้วยพิธีขอขมา บิดา มารดา ผู้ปกครอง พิธีมอบผ้าไตรแด่นาคผู้เข้าบรรพชา นอกจากนี้ ยังมีผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณร ในครั้งนี้ด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*