ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคมท้องถิ่น

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการได้จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสถาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b1-2

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ (กอ.รมน. จังหวัดสมุทรปราการ) ได้จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสถาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 (วันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม 2566 ) โดยมีพันเอกยุทธพล ประทีปอุษานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในการประชุมชี้แจงนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ มีนาวาเอกชัยรัตน์ กลั่นแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผนและการข่าวกอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ พันเอกกฤษภาณุ จำนงค์วงศ์ (เสธตั๊ก) เข้าร่วมฟังนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมวันเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ (อาคารเอนกประสงค์เทศบาลนครสมุทรปราการ) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 . กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ โทร 02-702-8186

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*