ท้องถิ่น, สังคมท้องถิ่น

โรงไฟฟ้าพระนครใต้เปิดโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อสุขภาพฟันของชุมชน

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%82

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายเชาวน์ สมใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ กฟผ. โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ประจำปี 2566 โดยมีนายนพพล พันธ์เงิน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโปรง โดยโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ กฟผ. โรงไฟฟ้าพระนครใต้นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแล และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ อีกทั้งประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้เข้าถึงการรับบริการด้านทันตสาธารณสุขโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนโดยรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้

ในโครงการจัดให้มีการบริการด้านทันตกรรม อาทิ การตรวจสุขภาพช่องปาก การขูดหินปูน การถอนฟัน การอุดฟัน ให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เป็นจำนวน 48 คน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโปรง ในการให้ความอนุเคราะห์สถานที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ อสม. ตำบลบางโปรงในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้ารับบริการอีกด้วย

ทั้งนี้โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดขึ้นในพื้นที่ 3 ตำบลรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ได้แก่ ตำบลบางโปรง ตำบลบางด้วน และตำบลบางหัวเสือ ซึ่งได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งเสริมการดูแลด้านสุขภาพอนามัยให้กับประชาชน โดยประชาชนที่เข้ารับบริการได้กล่าวขอบคุณโรงไฟฟ้าพระนครใต้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้จัดโครงการขึ้น ซึ่งทำให้ประชาชนได้เข้าถึงการรักษาด้านทันตกรรม และมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*