สังคมท้องถิ่น

สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ส่วนที่ 2

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94-2

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ส่วนที่ 2 โดยมีนายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และนายอัศวิน อัศวุตมางกุร พลังงานจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาฯ ในครั้งนี้ด้วย คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เห็นชอบแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานราชการลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 20 ซึ่งรวมไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งนี้ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งดำเนินการตามแนวทางการประเมินผลประหยัดพลังงานร้อยละ 20 และให้รายงานผลการใช้พลังงานผ่านระบบออนไลน์ www.e-report.energy.go.th เป็นประจำทุกเดือน โดยส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการที่ต้องรายงานผลในระบบดังกล่าว มีจำนวน 60 หน่วยงาน อำเภอจำนวน 6 อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 49 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 115 หน่วยงาน

สำหรับการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ส่วนที่ 2 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้ส่วนราชการ ดำเนินการลดใช้พลังงานอย่างถูกวิธี เป็นการกระตุ้นให้ข้าราชการและพนักงานได้ตระหนักถึงบทบาทการเป็นผู้นำตัวอย่างในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น เช่น ปิดไฟดวงที่ไม่ใช้ ปรับอุณหภูมิเครื่องอากาศที่ 26 องศา ปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้งาน และเปลี่ยนมาใช้อุปที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 รวมถึงการขับรถยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลการประหยัดเงินต่อตัวเอง ต่อหน่วยงานและต่อประเทศชาติ

โดยในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ครั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “การประเมินประสิทธิภาพการลดใช้พลังงานและแนวทางการประเมินการลดใช้พลังงานในภาครัฐ” รวมทั้งการบรรยายเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลและคำแนะนำในการปฏิบัติการลดใช้พลังงานในภาครัฐ และการบรรยายเรื่องการรายงานผลผ่านระบบออนไลน์ www.e-report.energy.go.th โดยมี นายชัยชาญ ฤทธิเกริกไกร ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนา

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*