ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคมท้องถิ่น

สมาคมชาวนครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานคร จัดประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมชาวนครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน ครั้งที่ 6 /2566

%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a-12

เมื่อเวลา 14.00 น.ของวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร สมาคมชาวนครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานคร จัดประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมชาวนครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน ครั้งที่ 6 /2566 โดยมี ร.ต.ท.อำนวย ชุมจินดา นายกสมาคมชาวนครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายธนกฤต เลิศไกรธนาภา เลขาธิการ สมาคมชาวนครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานคร นายวิรัตน์ แป้นแก้ว ประธานจัดงานนครศรีธรรมราช สังสรรค์ ครั้งที่ 33 นายสุริยันต์ รัตนบุรี เลขานุการจัดงานฯ ตลอดจนคณะกรรมการและที่ปรึกษา สมาคมชาวนครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

โดยระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่องการจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 3.2 เรื่องการจัดงาน นครศรีธรรมราช สังสรรค์ ครั้งที่ 33 (นายวิรัตน์ แป้นแก้ว) และระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่ฝ่ายต่างๆ นำเสนอ 4.1 เหรัญญิกรายงานสภาพทางการเงิน 4.2 นายทะเบียนเสนอเรื่องสมาชิก และเรื่องอื่นๆ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*