สังคมท้องถิ่น

เครือข่าย สสส.สานพลังภาคี หนุนประชากรกลุ่มเปราะบาง สร้าง เสริมสุขภาพ

%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%aa-%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมสมุทรพฤกษา โรงแรมคูณแบริ่งหน่วยจัดการ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเปราะบาง จัดกิจกรรม พิจารณาโครงการ สร้างเสริมสุขภาพ จำนวน 33 โครงการ จากที่มีการเปิดรับ ข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่มีนาคมถึงเมษายน 2566 มีผู้สนใจส่งสมัครข้อเสนอโครงการ ทั้งสิ้น 42 โครงการ ครอบคลุม 6 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายวิษณุ ศรีทะวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. นายอิทพัทธ์ ธีระวรรสาร ที่ปรึกษาเครือข่ายภาคประชาสังคมภาคี สสส.สมุทรปราการ นายคเณศ กมลพันธ์ ที่ปรึกษา สคล.สมุทรปราการ คุณวลีรัตน์ ใจสูงเนิน นักวิชาการชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิจารณาโครงการ พร้อมด้วยคณะทำงาน นำเสนอ โครงการ แบ่งเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ 1. การส่งเสริมอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิต และสุขภาพที่ดี จำนวน 9 โครงการ นำเสนอ โดย ดร. วิโรจน์เวทยาวงศ์ 2. ส่งเสริมทักษะการดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพที่ดีทางด้านร่างกายและจิตใจ จำนวน 9 โครงการ นำเสนอโดย คุณพิลาวรรณ ทองวงศ์ 3. การสร้างอาหารในชุมชนเพื่อโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ จำนวน 9 โครงการ 4. นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพและทักษะที่จำเป็นในกลุ่มเปราะบางให้มีศักดิ์ศรีทางสังคม จำนวน 6 โครงการ โดยประเด็นที่ 3 และ 4 นำเสนอโดยคุณไพเราะ แจ่มจักษุ ผู้รับผิดชอบโครงการ

ซึ่งผลการพิจารณาโครงการ ทางหน่วยจัดการจะดำเนินการประสานไปยังผู้เสนอโครงการและส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้เพื่อสุขภาพที่ดีต่อไป คณะผู้ทรงคุณวุฒิขอชื่นชมในการดำเนินงานของหน่วยจัดการและผู้ที่ให้การสนับสนุน รวมถึงภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาสังคม ที่ส่งเสริม ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในประชากรกลุ่มเปราะบาง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*