สังคมท้องถิ่น

ผู้ว่าฯศุภมิตร นำ ขรก.ร่วมพิธีถวายราชสักการะ ”พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.7”

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%af%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3-%e0%b8%99%e0%b8%b3-%e0%b8%82%e0%b8%a3%e0%b8%81-%e0%b8%a3%e0%b9%88

วันที่ 30 พ.ค.66 ที่อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมผู้แทนส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานต่างๆในจังหวัด ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติและประชาชน ด้านการปกครอง โปรดให้ตั้งสภากรรมการองคมนตรี ทรงตรากฎหมายเพื่อควบคุมการค้าขายที่เป็นสาธารณูปโภคและการเงิน ระบบเทศบาล ด้านการศาสนา การศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรมนั้น พระองค์โปรดให้สร้างหอพระสมุด ทรงปฏิรูปการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ มีการปรับปรุงการศึกษาจนยกระดับมาตรฐานถึงปริญญาตรี ทรงตั้งราชบัณฑิตยสภา โปรดให้จัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์อักษรไทยสมบูรณ์ ชื่อว่า “พระไตรปิฎกสยามรัฐ” เป็นต้น

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้ระบอบการประชาธิปไตยของไทยพระองค์แรก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญถาวร ฉบับแรกของไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่อนุชนรุ่นหลัง รวมทั้งเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันที่ 30 พฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ “วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*