ศาสนาและการศึกษา, สังคมท้องถิ่น

คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ หัวข้อ “อารยธรรมพระพุทธศาสนา สายธาราผ่านนที”

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5

นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาไทย) คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ หัวข้อ”อารยธรรมพระพุทธศาสนา สายธาราผ่านนที” ณ วัดบางพลีใหญ่กลาง

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระมหาอดิเดช สติวโร, ป.ธ.๙, ผศ.ดร. รักษาการหัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา และ รศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำคณะคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาไทย) คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จำนวน ๙๐ รูป/คน จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ หัวข้อ"อารยธรรมพระพุทธศาสนา สายธาราผ่านนที" ณ วัดบางพลีใหญ่กลาง ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเรียนรู้อารยธรรมทางพระพุทธศาสนา อันเป็นวัฒนธรรมดั่งเดิมของชาวพุทธ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ให้การต้อนรับพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่คณะคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่มาศึกษาดูงาน  พร้อมกันนี้ท่านเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ยังได้เมตตามอบปัจจัย จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับคณะนิสิต ที่มาศึกษาดูงาน  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการศึกษาของทางคณะ และมอบหมายให้พระวิทยากรประจำวัดบางพลีใหญ่กลาง นำคณะนิสิตเข้ากราบสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระศากยมุนีศรีสุเมธบพิตร พระพุทธรูปปางสีห์ไสยาสน์ของวัดบางพลีใหญ่กลาง ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และนำชมเดินศึกษาโบราณสถานต่างๆภายในวัด  

โดย รศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กล่าวว่า การศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาไทย) ได้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน ได้รับความรู้ที่จะสามารถนํามาปรับใช้ทั้ง ในการเรียน การทํางาน และทำความเข้าใจถึงแหล่งเรียนรู้อารยธรรมทางพระพุทธศาสนา อันเป็นวัฒนธรรมดั่งเดิมของชาวพุทธ อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและพัฒนาตนเอง เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่สังคม อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่พหุชนและสังคมส่วนรวมต่อไป
0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*