Uncategorized

บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมโครงการ “ทอท.อาสาพิทักษ์ป่าชายเลน” ประจำปี 2566

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b8%88%e0%b8%b3

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมโครงการ “ทอท.อาสาพิทักษ์ป่าชายเลน” ประจำปี 2566 โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ คุณปัญญารัตน์ ทองจิตร ผู้เชี่ยวชาญ 11 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ทอท.อาสาพิทักษ์ป่าชายเลน” ประจำปี 2566 โดยมี นางสุภางค์ มาลานิยม ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ โดยคุณปัญญารัตน์ ทองจิตร ผู้เชี่ยวชาญ 11 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้ขึ้นกล่าว และมอบโครงการ “ทอท.อาสาพิทักษ์ป่าชายเลน” ประจำปี 2566 ให้กับจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ขึ้นกล่าวรับมอบโครงการฯ

จากนั้น ได้ร่วมกับคณะผู้บริหาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มอบพันธุ์ไม้ เช่น ต้นโกงกาง และต้นแสมขาว ให้กับพนักงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) คณะครู นักเรียน จากโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม และสื่อมวลชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 9,999 ต้น เมื่อปลูกพันธุ์ไม้เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ทอท.จะส่งมอบให้จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อดูแลป่าชายเลนแห่งนี้ให้เจริญงอกงามเป็นระบบนิเวศน์ที่ดีต่อไปในอนาคต สำหรับ การจัดโครงการ “ทอท.อาสาพิทักษ์ป่าชายเลน” ประจำปี 2566 ในปีนี้ เป็นปีที่ 10 ซึ่งทาง ทอท.ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากจังหวัดสมุทรปราการ และศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ด้วยการจัดพื้นที่ชายฝั่งทะเลจำนวนประมาณ 2 ไร่ เพื่อปลูกป่าชายเลน

โดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.เป็นหน่วยงานที่บริการท่าอากาศยาน 6 แห่ง ได้แก่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย โดย ทอท.มีนโยบาย ในการดำเนินธุรกิจท่าอากาศยานควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทอท.ได้ดำเนินโครงการ “ทอท.อาสาพิทักษ์ป่าชายเลน”มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีวัตถุเพื่อการพัฒนาป่าชายเลนให้มีสภาพสมบูรณ์ และเป็นกำแพงธรรมชาติเพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่งทะเล รวมทั้งเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งเพราะพันธ์สัตว์น้ำ ทั้งนี้ ต้นโกงกาง ที่ ทอท.ปลูกใว้มีการยืนต้นอยู่ในโครงการฯ รวมกว่า 80,000 ตัน รวมพื้นที่ 18 ไร่ สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 3,991.31ตันต่อปี

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*