ศาสนาและการศึกษา, สังคมท้องถิ่น

อฟต.ร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ วัดบางหัวเสืออ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%95-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99

วันที่ 8 กันยายน 2566 อฟต.ร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ วัดบางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยมีนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวความเป็นมาของโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยจังหวัดสมุทรปราการมีลักษณะของสังคมเมือง ด้วยประชากรที่มีจำนวนมาก ซึ่งโครงการมีความมุ่งหวังให้ประชาชนได้น้อมนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้ในการดำเนินการขับเคลื่อนงานในครัวเรือนและงานในส่วนรวม มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อประชาชนในชุมชน อันจะสามารถสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชุมชนได้ โดยในครั้งนี้ตำบลบางหัวเสือได้ให้การต้อนรับ พระเดชพระคุณ พระพรหมเสนาบดี รองประธานกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนโครงการฯ พร้อมคณะกรรมการโครงการฯ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ ณ วัดบางหังเสือ เพื่อให้เป็นชุมชนต้นแบบหมู่บ้านศีล 5 และส่งต่อวัฒนธรรมความสมานฉันท์ไปสู่ชุมชนอื่นๆในจังหวัดสมุทรปราการ

โดยในกิจกรรมนี้ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ได้สนับสนุนน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*