ท้องถิ่น

“โคกหนองนาโมเดล” อารยเกษตรต้นแบบแห่งการเรียนรู้เทศบาลตำบลแพรกษา..เพื่อประชาชน

%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%a5-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%81

วันที่ 11 กันยายน 2566 ดร. ยงยุทธ สุวรรณบุตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 2 จังหวัดสมุทรปราการ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา และที่ปรึกษาสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแพรกษา และทีมงานเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาจารย์บุญล้อมและคณะ เพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์บนที่ดิน 20 ไร่ โดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินการทำผืนดินผืนนี้ให้เป็น โรงเรียนอาชีวศึกษา โรงเรียนผู้สูงอายุ และไร่นาผสมผสานหรืออารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการทำ “โคกหนองนา โมเดล” แห่งความร่วมมือร่วมใจ และความมุ่งมั่นที่จะสร้างผืนดินแห่งนี้ให้เป็นผืนแผ่นดินของท้องถิ่น สู่การเรียนรู้ของสถานศึกษา เพื่อให้เกิดผลในมิติต่าง ๆ ทั้งทางด้านการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง พัฒนาจิตใจ ร่างกาย และปัญญา ของเด็กนักเรียน ผู้สูงอายุ รวมทั้งสามารถเป็นที่พึ่งพาของชุมชนในการต่อยอดสร้างรายได้ อย่างมั่นคงและยั่งยืน

นอกจากนี้ ในอนาคตจะเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ของพื้นที่ใกล้เคียง อันจะเป็นคุณประโยชน์ต่อระบบอาชีวศึกษาของเด็กไทย สังคมผู้สูงอายุและของชุมชนอื่นๆ สืบต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*