ท้องถิ่น

สมาคมแอโรบิกดานซ์ จัดการประกวดออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ประเภททีม 8 คน (ภาคกลาง) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%8b%e0%b9%8c-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2
วันที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ รองศาสตราจารย์สุกัญญา พานิชเจริญนาม นายกสมาคมแอโรบิกดานซ์ และคณะกรรมการสมาคมแอโรบิกดานซ์ ร่วมกันจัดการประกวดออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ประเภททีม 8 คน (ภาคกลาง) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566  โดยมี นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี รองนายกสมาคมแอโรบิกดานซ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู คณะกรรมการสมาคมแอโรบิกดานซ์ดานซ์ ฝ่ายจัดกานแข่งขัน แขกผู้มีเกียรติ ผู้จัดการ และผู้เข้าประกวดออกกำลังกาย ในเขตพื้นที่ภาคกลาง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 24 ทีม

โดยนายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ได้กล่าวแสดงความยินดีกับสมาคมแอโรบิกดานซ์ ที่ได้ดำเนินโครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการผุ้นำการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ และการออกำลังกายแบบผสมผสาน (Fusion Exercise) ตลอดทั้งการประกวดการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ขึ้น ในงันนี่ สมาคมแอโรบิกดานซ์ มีจุดประสงค์ที่จะแบ่งปันความรู้ เรื่องหลักและวิธีการในการออกกำลังกาย ทั้งด้านทฤษฏี และด้านปฏิบัติ เพื่อให้แพร่กระจายออกไปทุกๆ ภูมิภาค และเพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกภูมิภาค มีความสุขและสมรรถภาพร่างกายที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ตลอดทั้งได้มีจัดการประกวดออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นำการออกกำลังกายและผู้นำเต้นแอโรบิก ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันจะเป็นรากฐานแห่งการสร้างเครือข่ายสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายที่สุขสมบูรณ์ ต่อไป ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*