สังคมท้องถิ่น

ดร.สมศักดิ์ ชลาชล นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพสุขภาพและความงาม ประจำปีงบประมาณ 2566

%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c-%e0%b8%8a%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a5-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%a1
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 4 ชั้น 5 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ดร.สมศักดิ์ ชลาชล นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา หรือ อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพสุขภาพและความงาม เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนดำเนินงานความร่วมมือภาครัฐและเอกชนด้วยกลไก อ.กรอ.อศ. ภายใต้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพสุขภาพและความงาม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี ดร.กมล เรียงไธสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ คุณวิบูลย์ สมบูรณ์ศักดิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอส.ซี.เสรีชัย บิวตี้ จำกัด (โลแลน) นางภัทร์ฐิรญา ทวีลาภ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบความร่วมมือ รวมทั้งคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพสุขภาพและความงาม เข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ ในการประชุมฯ ครั้งนี้ ยังมีนางฐิรนันท์ มณีรัตน์ ได้มาเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งนางฐิรนันท์ มณีรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 นี้แทน ดร.กมล เรียงไธสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ คนปัจจุบัน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

สำหรับวาระการประชุมในเรื่องประธาน และเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ได้มีการแจ้งในเรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือภาครัฐและเอกชนด้วยกลไก อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพสุขภาพและความงาม โดยดำเนินกิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ กับ โรงเรียนออกแบบทรงผมอาดัม และสถาบันโอเอซิส ซาลอน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา นอกจากนั้น ในวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ร่วมพูดคุย เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้ คือ 1. การส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มปริมาณผู้เรียนระบบทวิภาคี ในกลุ่ม อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพสุขภาพและความงาม //2. การยกระดับและพัฒนาทักษะผู้เรียนที่เป็นสมรรถนะวิชาชีพจำเป็นเร่งด่วนของกลุ่มอาชีพสุขภาพและความงาม //3. การสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ประกอบการที่ มีต่อความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้เรียนอาชีวศึกษา และ 4. เสนอพิจารณาโครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชนด้วยกลไก อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพสุขภาพและความงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*