ศาสนาและการศึกษา

สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จัดพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณจาก สพฐ. แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

%e0%b8%aa%e0%b8%9e%e0%b8%9b-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%95-1-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 16.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณจาก สพฐ. แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการพัฒนาศักยภาพครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นายสุรศักดิ์ คำนู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในนามของคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน และนายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวชื่นชมและให้โอวาท มอบโล่เชิดชูเกียรติ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยมีท่านวิศว ศะศิสมิต ประธานอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมี นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงาน ประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ จาก สพฐ.แก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมี ตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวแสดงความรู้สึก

สำหรับงานครูและงานด้านการศึกษาเป็นงานสร้างสรรค์ เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถทุกๆ ด้านให้แก่ศิษย์ เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดี มีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมและบ้านเมือง ดังนั้น การที่ทุกท่านมุ่งมั่นจัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดี ใฝ่คุณธรรมดำรงตนตามวิถีชีวิตไทยและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขสร้างสรรค์พัฒนาชาติบ้านเมือง นับว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเทชีวิตให้กับการทำงานด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต หมั่นศึกษาหาความรู้ ประสบการณ์และฝึกฝนทักษะความชำนาญอย่างชาญฉลาด มีระบบ มีคุณธรรม ได้รับการยกย่องนับถือจากสังคม ซึ่งความงามความดีที่ทุกท่านทั้งหลายได้สั่งสมมาจนครบเกษียณอายุราชการ จึงถือว่าเป็นสิ่งทรงคุณค่าอย่างแท้จริง

โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และพากเพียร มาจนถึงวันที่แต่ละท่านเกษียณอายุราชการ อันเป็นสิ่งที่สมควรได้ร่วมชื่นชมยินดี และควรค่าแก่การยกย่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจ ทั้งของตนเองและวงศ์ตระกูลสืบไป สำหรับปีงบประมาณ 2566 นี้ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานศึกษาเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เกษียณอายุราชการ รวมจำนวน 44 คน ประกอบด้วย บุคลากรสำนักงานเขตฯ จำนวน 5 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 7 คน รองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 2 คน ครูผู้สอน จำนวน 30 คน โดยมีนายณัฐพล นุชอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม เป็นตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวแสดงความรู้สึก พร้อมด้วยนายอัครวัฒน์ อัศวเหม อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดสมุทรปราการ นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตลอดจน คณะผู้บริหาร สพป.สมุทรปราการ เขต 1 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แขกผู้มีเกียรติ และเพื่อน พี่น้องข้าราชการครู เข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก

สำหรับ ในปีนี้นับเป็นปีที่มีข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการเป็นจำนวน 44 ท่าน ซึ่งแน่นอนว่าในการพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ของแต่ละท่าน ย่อมมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นอย่างยิ่ง แต่อย่างไรก็ตาม สำนักงานเขตฯ คาดหวังว่าท่านที่พ้นจากหน้าที่ราชการทุกท่าน จะได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้ วิธีการทำงานและสิ่งที่ดีงามในการครองตน ครองคน ครองงาน ให้แก่พวกที่อยู่เบื้องหลังได้เรียนรู้และยึดถือเป็นแบบอย่างในการทำงาน ดังที่ทุกท่านได้ใช้เป็นหลักปฏิบัติและประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานตลอดมา คุณงามความดีทั้งหลายที่ทุกท่านได้กระทำไว้ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการ จะยังอยู่ในความทรงจำตลอดไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*