ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใส่ใจชุมชนที่อยู่ในแนวเส้นเสียงการขึ้น-ลงของเครื่องบิน ได้จัดพิธีมอบเครื่องช่วยฟันให้กับประชาชน ตามโครงการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%83

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องจัดเลี้ยง 1 ชั้นที่ 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้จัดพิธีมอบเครื่องช่วยฟังตามโครงการตรวจสมรรถภาพการได้ยินให้กับประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ในแนวเส้นเสียงขึ้น-ลงของเครื่องบิน

โดยในพิธีได้มี นางกรรณิการ์ เปรมประเสริฐ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายปฏิบัติการ 2 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. มาเป็นประธานพิธีมอบในครั้งนี้

โดยโครงการทางฝ่ายสิ่งแวดล้อม ทอท. ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องปีละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูญเสียการได้ยินสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ตามปกติ เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตด้านการได้ยินที่ผิดปกติให้ดีขึ้นหรือใกล้เคียงกับบุคคลทั่วไป รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ท่าอากาศยานไทยกับประชาชนและชุมชนโดยรอบ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอย่างยั่งยืน โดยมีการตรวจสมรรถภาพการได้ยินจากโสต ศอ นาสิกแพทย์ เป็นผู้วินิจฉัยอย่างละเอียดการได้ยิน สมควรได้รับเครื่องช่วยฟังมี จำนวน 11 ราย ทั้งนี้มี 2 คน ที่ได้รับคนละ 1 เครื่อง และพบว่ามี 9 คน ที่ได้รับคนละ 2 เครื่อง รวม 20 เครื่อง ร่วมเป็นเงิน 700,000.-บาท ปัจจุบัน ทอท. มอบเครื่องช่วยฟังให้กับประชาชนที่สูญเสียการได้ยินไปแล้ว จำนวน 59 ราย รวม 99 เครื่อง โดยใช้งบประมาณในการสนับสนุนเครื่องช่วยฟังดังกล่าว รวมเป็นเงิน 3,070,000.-บาท

ที่ผ่านมา ทอท. ได้ให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานให้ดีขึ้น รวมทั้งมีนโยบายให้ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้ง 6 แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*