ท้องถิ่น

“วันคนพิการแห่งชาติ” ปี 2566

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-2566

เนื่องด้วย “วันคนพิการแห่งชาติ” ปีนี้ตรงกับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 อบจ.สมุทรปราการ ขอร่วมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันตระหนักถึงการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของคนพิการ โดย อบจ.สมุทรปราการ ได้มีการจ้างงานคนพิการ ตามแนวทางกฎหมาย ที่ให้หน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปจ้างงานคนพิการตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ ช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและมีรายละเอียดที่ครอบคลุมความหลากหลายของคนพิการทุกกลุ่ม ทั้งสตรีและเด็กพิการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนพิการทุกประเภทดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ มีคุณค่าในตนเอง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*