ศาสนาและการศึกษา

มุ่งสู่การเรียนรู้แนวใหม่ กับ M.B.A. มกช.ชลบุรี

%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b9%83

มกช. ชลบุรี รุกอุตสาหกรรมกีฬาด้วยหลักสูตร ป.โท M.B.A.ด้วยการเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (มกช.) วิทยาเขตชลบุรี เพื่อเดินหน้าผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ หลักสูตรบริหาร ธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ด้วยการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ที่เรียนทั้งแบบออนไลน์ (Online) และการเรียนในห้องเรียน (Onsite) โดยสามารถสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. ถึง 1 ก.พ.67 ได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์

สาขาการบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ชูจุดเน้นพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกีฬาบนพื้นฐานของงานวิจัยและนวัตกรรม พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2567 เพื่อแสดงถึงศักยภาพการเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ รวมทั้งตอบสนองการเจริญเติบโตของอุต สาหกรรมกีฬาและการเปลี่ยน แปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทั้งนี้ในจังหวัดชลบุรีถือว่าเป็น เมืองกีฬา (Sports City) และ เมืองชลคนกีฬา ซึ่งมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติมากมายอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ จึงมีความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อบริหาร จัดการธุรกิจไปสู่การได้เปรียบในด้านการแข่งขันอย่างยั่งยืน

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน จันทรสระสม ประธานหลักสูตรฯ กล่าว “เรามีศักยภาพความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน แบบผสมผสาน (Blended Learning) ทั้งแบบออนไลน์ (Online) และการเรียนในห้องเรียน (Onsite) รวมถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และเครือข่ายความร่วมมือในภาคธุรกิจกีฬาและนันทนาการ เช่น สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สโมสรฟุตบอลอาชีพ ธุรกิจด้านกีฬาหรือท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจังหวัดชลบุรี เป็นต้น

สิ่งสำคัญ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำวิจัยในอุตสาหกรรมกีฬา เช่น รองศาสตราจารย์ ดร.ปทัญทิญา สิงห์คราม (การจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคล) และ          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนริศย์ ธนัยอุดมพัฒน์  (การบริหาร ธุรกิจและการตลาด)  จึงรับรองได้ว่ามหาบัณฑิตจากหลักสูตรนี้จะมีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการอย่างโดดเด่นอย่างแน่นอน 

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงาน คณะศิลปศาสตร์ นางสาวรัตพร ไชยแสนสวด หรือสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ www.tnsucbi.ac.th

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*