สังคมท้องถิ่น

สมาคมตำรวจโรงงาน จัดการฝึกอบรมตำรวจโรงงาน รุ่นที่ 26

%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

สมาคมตำรวจโรงงาน จัดการฝึกอบรมตำรวจโรงงาน รุ่นที่ 26 เพื่อส่งเสริมศักยภาพ และพัฒนาสมาชิกตำรวจโรงงานให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถ มุ่งสู่การเป็นสถานประกอบการสีขาว

ที่สโมสรสัญญาบัตรโรงเรียนนายเรือ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ พลตำรวจตรีวิชิต บุญชินวุฒิกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมตำรวจโรงงาน รุ่นที่ 26 โดยมีนายเดชา เดชนที นายกสมาคมตำรวจโรงงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การฝึกอบรม พร้อมด้วยพันตำรวจโท ไมตรี บูรณทอง รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ ตลอดจนคณะกรรมการสมาคมตำรวจโรงงาน และผู้เข้ารับการฝึกอบรมตำรวจโรงงาน รุ่นที่ 26 เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ ครั้งนี้

นายเดชา เดชนที นายกสมาคมตำรวจโรงงาน กล่าวว่า ทางสมาคมตำรวจโรงงาน และตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมกันในการสนองตอบนโยบายรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนให้มามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพดิด ซึ่งสมาคมตำรวจโรงงานและตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ได้มุ่งเน้นไปที่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ได้แพร่ระบาดเข้าไปในชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม ในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมที่จะมีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงได้ร่วมกันจัดการฝึกอบรมตำรวจโรงงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมของทุกคนในสถานประกอบการ และระหว่างสถานประกอบการ //2. เพื่อรวมกลุ่มพลังในการสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ //3. เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถานประกอบการสีขาว ประกอบด้วย 3.1 เพื่อให้สถานประกอบการมีพนักงานสีขาว คือ พนักงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การใช้สารเสพติค ละ ลด เลิกการใช้สารเสพติด มีค่านิยมที่ถูกต้อง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี, 3.2 เพื่อให้สถานประกอบการเป็นโรงงานสีขาว คือ โรงงานมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย ปลอดปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติด และ 3.3 เพื่อให้สถานประกอบการมีผลิตภัณฑ์สีขาว คือ ผลิตภัณฑ์และบริการมีคุณภาพสูง เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า //4.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของภาครัฐ และการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และ5. เพื่อส่งเสริมศักยภาพ และพัฒนาสมาชิกตำรวจโรงงานให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการช่วยเหลือสังคม และพัฒนาประเทศชาติ

โดยสมาคมตำรวจโรงงาน ได้จัดการฝึกอบรมตำรวจโรงงานมาแล้ว ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และจังหวัดระยอง โดยสมาชิกที่ฝึกอบรมเป็นบุคลากร ระดับหัวหน้างาน ผู้บริหาร หรือเป็นเจ้าของกิจการ จำนวน 1,152 บริษัท มีผู้ผ่านการอบรม 2,765 คน ซึ่งการฝึกอบรมตำรวจโรงงาน รุ่นที่ 26 นี้ มีผู้เข้าอบรม จำนวน 13 บริษัท และมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 75 คน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*