ศาสนาและการศึกษา, สังคมท้องถิ่น

ปตท. โดยโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566

%e0%b8%9b%e0%b8%95%e0%b8%97-%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b9%88

ปตท. โดยโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 โรงเรียนในพื้นที่ อำเภอบางพลี อำเภอเมือง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

วันนี้ (21 พ.ย. 66) บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) โดยโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากบาง ปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่อำเภอบางพลี อำเภอเมืองและอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยนายชาญยุทธ เสือจุ้ย ผู้อำนวยการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าพิธีมอบทุนการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้

สำหรับในปี 2566 โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 20 โรงเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาล-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 135 ทุน สำหรับในพื้นที่ของอำเภอบางพลี อำเภอเมืองและอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวนทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 72 ทุน

ทั้งนี้ โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ พาดผ่านพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ รวมระยะทางประมาณ 57 กิโลเมตร โดยพื้นที่ของอำเภอบางพลีมีแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติพาดผ่าน 15.9 กิโลเมตร อำเภอเมืองสมุทรปราการ มีแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติพาดผ่าน 9 กิโลเมตรและพื้นที่อำเภอพระประแดงอยู่ในพื้นที่รัศมีศึกษา 500 เมตร สถานะปัจจุบัน โครงการฯ อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียก่อนดำเนินกิจกรรมก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง

โดยคาดว่าโครงการจะดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนภายในปี พ.ศ. 2568 ทั้งนี้ ปตท. ได้ดำเนินกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและชุมชนในพื้นที่โครงการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*