สังคมท้องถิ่น

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ครบรอบ 6 ปี

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b2

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมใน โครงการวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ครบรอบ 6 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร มีการจัดงานและต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ครบรอบ 6 ปี พิธีเปิดตัวสัญลักษณ์คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม (มาสคอต) กล่าวรายงานโดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ เดิมประเสริฐสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม และกล่าวแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ที่ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เปิดการเรียนการสอนมาครบรอบ 6 ปี โดย นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และยังมีการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

สำหรับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นองค์กร ที่ จัดตั้งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย มีพันธกิจ ส่งเสริมและพัฒนาให้วิสาหกิจเพื่อสังคมมีคุณภาพ พึ่งพาตนเองได้และขยายตัว อย่างกว้างขวางเพื่อเข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศที่เป็นธรรมและยั่งยืน เป็นหน่วยวิชาการและรับผิดชอบการธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม และดำเนินแผนงาน โครงการสนับสนุนและให้สิทธิประโยชน์ตามมาตรการต่างๆ ของรัฐที่จะเกิดขึ้น และสำหรับ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ใน ปี พ.ศ.2561 ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับที่ 15 เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 ได้ประกาศจัดตั้ง “คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม” ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 โดยขณะนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
บรรยากาศในงานนอกจากพิธีลงนามบันทึก ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม แล้วยังมี พิธีเปิดตัวสัญลักษณ์คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม (มาสคอต)และมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านบริการวิชาการ มอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แก่บุคลากรสายวิชาการที่มีผลงานดีเด่นด้านวิชาการ มอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แก่บุคลากรสายปฏิบัติการ (ชำนาญการพิเศษ) มีการ ปาฐกถาพิเศษ : ด้านธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ESG (Environmental Social and Governance)

โดย: คุณปรัศนีย์ สุระเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ – ธรรมาภิบาลและวางแผนองค์กร บริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืน บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน คุณณฐกร อสุนี ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร STEPS Community ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค Co-Founder and Chief Advisor คุณสุภอรรถ โบสุวรรณ Managing Director บริษัท แฮนด์วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต โดยพิธีลงนาม บันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ประกอบด้วย ฝั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล (คณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม) อ.ดร.ภูธิป มีถาวรกุล อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ฝั่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม นางปิยะณัฐ หอมวิเชียร นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการและในงานยังมีคณะแขกผู้มีเกียรติมาร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ครบรอบ 6 ปี และคณะอาจารย์ นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*