ท้องถิ่น

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ประจำปี 2567

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad

ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) อำเภอเมืองสมุทรปราการ ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายชญาน์ทัต ดีมา ปลัดอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2567 โดยมีนางสาวสุภาพร พงษ์โพธิ์เจริญ เกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ กล่าวรายงาน พร้อมยังได้รับเกียรติจากนายมนตรี เรืองพันธุ์ เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ มาร่วมในพิธีเปิดงาน

สำหรับการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ในครั้งนี้ ทางสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ และสำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี ได้ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่ การให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมจัดงานเพื่อให้เกษตรกร และผู้ที่มาร่วมงานได้รับและนำความรู้เทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ทั้งด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตรในพื้นที่ ของตนเองได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ ในการจัดงาน มีการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ จำนวน 4 สถานี ประกอบด้วย สถานีที่ 1 เรื่อง การเลี้ยงปลานิลกุ้งขาว, สถานีที่ 2 เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ, สถานีที่ 3 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง และสถานที่ 4 เรื่อง การขยายพันธุ์ไม้ผล (มะม่วง, มะนาว) นอกจากนั้น ยังมีการนำเสนอองค์ความรู้ และบริการทางด้านการเกษตรจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงมีการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน, สินค้าจากเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการและอำเภอบางพลี ให้ผู้มาร่วมงานได้ร่วมชม เลือกซื้อสินค้าจากเกษตรกรโดยตรง อีกด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*