สังคมท้องถิ่น

คณะพระภิกษุสงฆ์ วัดพุทธภาวนาราม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงและผู้พิการ 2 ชุมชน ตำบลท้ายบ้านใหม่

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a0%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b8%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97-3

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 30 มกราคม 2567 พระมหาวิโรจน์ อคฺคปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม นำคณะพระภิกษุสงฆ์ วัดพุทธภาวนาราม พร้อมด้วยผู้ใหญ่ณัฐวุฒิ แจ้งสุทิมล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำบลท้ายบ้านใหม่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรรมชุมชน เจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลท้ายบ้านใหม่ และศิษยานุศิษย์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และผู้พิการ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนวัดพุทธภาวนาราม หมู่ 3 และชุมชนซอยอุ่นอารีย์ หมู่ 2 ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้ง มอบของอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย แก่ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และผู้พิการ ได้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

จากผลการดำเนินงานออกเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่อง ของทางวัดพุทธภาวนาราม ยังพบอีกว่าบุคคลเหล่านี้ยังต้องการ การดูแลและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอีกมาก เป็นต้นว่าการสนับสนุนช่วยเหลือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยที่ติดบ้าน ติดเตียงในชุมชน เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือครุภัณฑ์ต่างๆ มีราคาแพง แต่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตเมื่อต้องออกจากโรงพยาบาล มาอยู่ที่บ้าน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*