ข่าวประชาสัมพันธ์

ครม.เคาะเกณฑ์ใหม่! เมาแล้วขับ ขัดขืนเป่า “วัดแอลกอฮอล์” สันนิษฐานว่าผิด

%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a5

ครม. อนุมติหลักการร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่..) พ.ศ. … ออกตามความใน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอ เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ ครอบคลุมถึงการตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ที่ไม่สามารถทดสอบด้วยวิธีตรวจวัดจากลมหายใจได้ กรณีผู้ขับขี่มีพฤติการณ์ที่ทำให้เชื่อว่าได้ขับรถขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น ให้พนักงานสอบสวนข้อเท็จจริงว่าได้กระทำการฝ่าฝืนฯ หรือไม่ “ได้ทุกกรณี”

#ไทยคู่ฟ้า

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*