ท้องถิ่น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%84

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน โดยกำหนดพื้นที่นำร่อง และมอบพันธุ์ไก่ไข่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

เมื่อเวลา 11.00 น. ของวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวอรวรรณ ชิณศรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรมการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางเมือง (ศึกษา) อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายเฉลิม ประสาททอง ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วย นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอเมือง สมุทรปราการ นาวาเอก อนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง นายณรงค์พล ทองกร นายเลิศชาย ยั่งยืน รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง นางยุพิน ชัยทัศน์ เลขานุการนายกเทศมนตีตำบลบางเมือง นายชูชาติ สุขสมบุญ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง นายจักรกฤษณ์ ยั่งยืน ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเมือง ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ข้าราชการ คณะครูนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลบางเมือง (ศึกษา)และตัวแทนปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรม

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รัยแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย เรื่องการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้สถานศึกษาน้อมนำแนวพระราชดำหริของสมเด็จพระกนิษฐาธารชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการปลูกผักสวนครัว สมุนไพรปลอดสารพิษมาใช้ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตลอดจนให้มีการเลี้ยงไก่ไข่หรือปศุสัตว์อื่น เพื่อสนับสนุนให้เด็กปฐมวัน เด็กนักเรียน ได้รับประธานไข่ไก่และเนื้อสัตว์ ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการเป็นแหล่งของโปรตีนอย่างสม่ำเสมอในราคาถูและปลอดภัย โดยอาจขอรับการสนับสนุนจากนายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น หรือผู้นำท้องที่ในการขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อให้สามารถเข้าถึงอาหารที่เพียงพอกับจำนวนเด็กปฐมวัย เด็กนักเรียนและมีผลผลิตจากการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้จัดกิจกรรมการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน โดยกำหนดพื้นที่นำร่อง และมอบพันธุ์ไก่ไข่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยมี วิทยากร จากปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรปราการ มาบรรยายให้ความรูเรื่องของการเลี้ยงไก่ไข่ ในครั้งนี้ด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*