ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง

%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97

พลโท พงศ์เทพ แก้วไชโย เสนาธิการวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง ผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. กระทรวงศีกษาธิการ รุ่นที่11

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่ ห้องประชุมสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพ พลโทพงศ์เทพ แก้วไชโย เสนาธิการวิชการป้องกันประเทศ เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศีกษาธิการ รุ่นที่ ๑๑ จำนวน ๘๐ คน โดยมี พลตรี ชยุตรา เสริมสุข ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน

ปัจจุบันทางสถาบันฯได้มีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงเนื้อหาวิชาอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีการฝึกอบรมปีละ ๑ รุ่นระยะเวลา ๑๖ สัปดาห์ ยังมีเพิ่มเติมเนื้อหาวิชาการปฏิบัติการข่าวสารในหลักสูตรมีการฝึกร่วมกับวิทยาลัยเสนาธิการทหารเพื่อให้นักศึกษาผู้เข้าอบรมมีความรู้สึก เข้าใจในแนวคิดและสามารถกำหนดแนวทางการปฏิบัติการข่าวสารได้ โดยจะเน้นในเรื่องการปฏิบัติการจิตวิทยาและการประชาสัมพันธ์

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง มีความมุ่งมั่นให้นักศึกษาสามารถนำแนวทางตามหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดความมั่นคงและประโยชน์ต่อประเทศไทยให้มากที่สุด

ผู้ที่เข้าอบรมได้ประกอบด้วยข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และบุคคลอื่นตามนโยบายที่ได้รับ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศีกษาธิการได้ คัดเลือกผู้บริหาร ตั้งแต่ ระดับเขตการศึกษา ผอ.โรงเรียน และบุคลากร ระดับบริหาร เข้าอบอรม กับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง เพื่อมุ่งพัฒนาให้ผู้เข้าอบรมมีคุณลักษณะ ๔ ประการ

๑. ด้านสติปัญญา มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิด อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ ประยุกต์องค์ความรู้ ด้านการศึกษา เยาวชนกับความมั่นคงของชาติ หลักการบริหารธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา การปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติการข่าวสาร การปฏิบัติการจิตวิทยาการประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติด้านการศึกษา มีความสามารถในการเชื่อมโยงปรากฏการณ์ระหว่างท้องถิ่นกับโลก

๒. ด้านความเป็นผู้นำ มีทักษะการบริหารสำหรับผู้นำในศตวรรษที่ ๒๑ ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking and Problem Solving) ความคิดสร้างสรรค์(Creativity and Innovation) การสื่อสาร(Communication) และความร่วมมือ (Collaboration)

๓. ด้านหน้าที่พลเมือง มีสำนึกสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมทางศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตมีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จิตอาสา มีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมในการทำประโยชน์สาธารณะ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นภายใต้ความหลากหลายของสังคม บนฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง

๔. ด้านเครือข่ายความมั่นคงและอุดมการณ์ความรักชาติ เป็นเครือข่ายความมั่นคง จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ รักและภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีระเบียบวินัย มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ เชื่อมั่น ศรัทธาต่อการปฏิบัติงานของกองทัพในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติโดยดำเนินการจัดทำจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*