ศาสนาและการศึกษา

โรงเรียนทรงสรรพวิทย์ จัดกิจกรรมเปิดพื้นที่วิชาการ โดยกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%88%e0%b8%b1

โรงเรียนทรงสรรพวิทย์ จัดกิจกรรมเปิดพื้นที่วิชาการ โดยกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ ร่วมถึงเพิ่มทักษะหาความรู้ตามเจตนารมณ์ที่ตนเองถนัด ได้มีโอกาสที่จะนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองสู่อนาคต

ที่ลานหน้าโรงเรียนทรงสรรพวิทย์ ภายในซอยหมู่บ้านพัฒนาสุข หมู่ 9 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  นายโสภณ โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อม นางสุวรรณา สวนสุจริต ที่ปรึกษา และ นางสิริเพ็ญ พิทักษ์ทวยหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการงานวิชาการการเรียนรู้ ประจำปี 2566

ภายในงานมี นายโสภณ โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นประธานพิธีเปิดงาน โดยมีคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง

ในกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงงานด้านวิชาการเป็นการส่งเสริม เพิ่มวิสัยทัศน์ ปรัชญาให้บรรลุตามเป้าหมาย อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลาและยังฝึกให้นักเรียนได้นำความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่ในด้านวิชาการและด้านอาชีพในอนาคต

โดยการจัดแบ่งกลุ่มเปิดบูธนิทรรศการในการแสดงผลงานด้านวิชาการจากการเรียนรู้ต่างๆ ของนักเรียน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จำนวน 4 สาระ  ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 8 กลุ่ม รวมถึงกลุ่มภาษาอังกฤษ กลุ่มด้านวัฒนะธรรม กลุ่มภาษาไทย  กลุ่มวิชาชีพในการย้อมผ้ามัดย้อม โดยทางโรงเรียนมีความมุ่งหมายให้เด็กนักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ และยังเป็นการเพิ่มทักษะ ร่วมถึงเป็นการแสดออก โดยกิจกรรมยังจัดให้มีการแสดงความรู้ความสามารถของนักเรียนบนเวทีอีกด้วย 

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*