สังคมท้องถิ่น

วันสถาปนาโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษาครบรอบ 12 ปี PWS มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a9

วันสถาปนาโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษาครบรอบ 12 ปี PWS มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลแพรกษา กระทรวงมหาดไทย จำนวน 233 ทุน เป็นเงินกว่า 3 ล้านบาท

วันที่ 14 กุมภาพันธฺ 2567 เวลา 18.00 น.ที่โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา จัดงานวันสถาปนาโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ครบรอบ 12 ปี PWS มอบทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ “กองทุนร้อยโรงงาน ร้อยดวงใจ หนึ่งโรงเรียน” ประจำปีการศึกษา 2567 ให้กับนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลแพรกษา กระทรวงมหาดไทย จำนวน 3 โรงเรียน โดยมี ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดสมุทรปราการ ประธานคณะกรรมการ “กองทุนร้อยโรงงาน ร้อยดวงใจ หนึ่งโรงเรียน” กล่าวประวัติโรงเรียน นางอรัญญา สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ ราชบัณฑิต อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และเป็นครูคนแรกของโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมกล่าวแสดงความยินดี พร้อมด้วยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครองท้องถิ่น นายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดีกรมการปกครองท้องถิ่น นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ ร่วมกันรับมอบเช็คเงินสด จากตัวแทนหน่วยงานองค์กร ต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตัวแทนสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้าน และผู้มีจิตศรัทธา ที่บริจาคเงินเป็นทุนการศึกษา “กองทุนร้อยโรงงาน ร้อยดวงใจ หนึ่งโรงเรียน” ให้กับนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลแพรกษา กระทรวงมหาดไทย จำนวน 3 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา โรงเรียนอนุบาลแพรกษาวิเทศศึกษา และโรงเรียนมัธยมแพรกษาวิเทศศึกษา จำนวน 233 ทุน รวมเป็นเงินทั้งหมด 3,175,990.00 บาท (สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดสมุทรปราการ ประธานคณะกรรมการ “กองทุนร้อยโรงงาน ร้อยดวงใจ หนึ่งโรงเรียน” ได้กล่าว เนื่องในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ถือเป็นวันสถาปนาโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 นับถึงปัจจุบันรวมเวลา 12 ปี ประกอบกับผู้บริหารเทศบาล และโรงเรียนได้ร่วมกันจัดตั้ง“กองทุนร้อยโรงงาน ร้อยดวงใจ หนึ่งโรงเรียน”เพื่อให้ บริษัท ห้างร้าน และผู้มีจิตศรัทธา ได้ทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน โดยบริจาคเงินสนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือนักเรียนที่มีความขาดแคลน แต่ประพฤติตนเป็นเด็กดี มุ่งมั่น ตั้งใจเรียน สมควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ให้ได้รับทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้มีโอกาสเทียบเท่าผู้อื่น รวมทั้งการส่งเสริมการแข่งขันทางวิชาการ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทั้งภายใน และต่างประเทศ ซึ่งปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจ สำหรับการรับมอบทุน ในครั้งนี้ โดยบรรยากาศภายในงานในช่วงเช้าได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และช่วงเย็นเป็นพิธีเปิดงานวันสถาปนาโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 12 ปี PWS

สำหรับ การจัดตั้งโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา สืบเนื่องจากทางสภาเทศบาลตำบลแพรกษา มีมติเห็นชอบให้เทศบาลตำบลแพรกษาจัดตั้งสถานศึกษา เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและรองรับความเจริญของสังคม ตลอดจนตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เทศบาลตำบลแพรกษาจึงได้ดำเนินการจัดตั้งสถานศึกษาในนาม “โรงเรียนเทศบาลตำบลแพรกษา” ขึ้นและดำเนินการจัดซื้อที่ดินเพื่อดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนและให้บริการด้านการจัดการศึกษาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยมีพื้นที่จำนวน 6 ไร่ ตามเลขที่ 36 หน้าสำรวจ 2567 โฉนดที่ดินเลขที่ 6 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ แต่เนื่องจากนางอุบลศรี ปิยปาณ ได้อุทิศที่ดินโฉนด เลขที่ 311923 จำนวน 5 ไร่ ช่วงบริเวณถนนพุทธรักษาไปคลองเก้าตรงข้ามหมู่บ้านอุบลศรี ซึ่งเจ้าของที่ดินยกให้เป็นสมบัติของเทศบาลเพื่อให้เทศบาลตำบลแพรกษานำไปใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน

แต่การก่อสร้างอาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาลตำบลแพรกษายังไม่แล้วเสร็จ จึงขอใช้สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแพรกษา ซ.8 ภายในชุมชนแพรกษา 6-8,หมู่บ้านการเคหะแห่งชาติสมุทรปราการ (เอื้ออาทร 1), หมู่บ้านการเคหะแห่งชาติสมุทรปราการ (เอื้ออาทร 3) ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นที่ตั้งโรงเรียนเทศบาลตำบลแพรกษา ไปพลางก่อนและให้มีการจัดการศึกษาในระดับฐมวัย (3 ปี) และ ระดับอนุบาล 1,2 (ช่วงอายุ 4-5 ปี) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 สภาเทศบาลตำบลแพรกษาได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเทศบาลตำบลแพรกษาเป็น “โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา” (PRAKSAWITHEDSUKSASCHOOL : PWS) ใช้ PWS เป็นอักษรย่อจากชื่อภาษาอังกฤษและออกตราโรงเรียนขึ้นใหม่ ได้กำหนดสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนคือรูปนกกระสาบินอยู่เหนือโลก หมายถึงโรงเรียนจะพัฒนาผู้เรียนไปสู่มาตรฐานสากล มีสีประจำโรงเรียนคือสีฟ้า – สีขาว ซึ่งสีฟ้าหมายถึง ความฝันอันสูงสุด และสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ใจ ต้นไม้ประจำโรงเรียน ได้แก่ต้นแผ่บารมี (หูกระจง) เป็นต้นไม้ที่มีการเจริญเติบโตเร็ว แข็งแรง มีอายุยืน เปรียบเสมือนโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษาได้จัดการศึกษาให้กับเยาวชนในท้องถิ่นด้วยความเข้มแข็งและยาวนาน

เทศบาลฯ ได้เชิญ ศ.ดร. สมบูรณ์ สุขสำราญ ราชบัณฑิต อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มาเป็นครูคนแรกของโรงเรียน นับเป็นเกียรติประวัติต่อโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษาได้แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษาโดยมีนางสาวดาวัลย์ ชูไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง เป็นประธาน ในขณะเดียวกันนายกเทศมนตรี ดร. ยงยุทธ สุวรรณบุตร ได้มีความคิดที่จะขยายการศึกษาระดับประถมศึกษาเพิ่มขึ้นอีก โดยขออนุมัติงบประมาณเทศบาลตำบลแพรกษาจำนวน 18 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารหลังแรก ณ บริเวณที่ดิน 5 ไร่ ได้ประสานงานขอการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 200 ล้านบาท จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น สนามกีฬาฟุตซอลปูหญ้าเทียมพร้อมลู่วิ่งพื้นยางสังเคราะห์และอัฒจันทร์ ได้เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2557 กำหนดแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม 2560

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*