ศาสนาและการศึกษา, สังคมท้องถิ่น

โรงเรียนปทุมฯ ดึง กกต.ทำ MOU ติวความรู้บนฐานพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%af-%e0%b8%94%e0%b8%b6%e0%b8%87-%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%95

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมโรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นางจิรภา สบายดี ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ ร่วมกับ นายวันชัย โชควิเศษชัยสิทธิ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

ทั้งนี้การทำ MOU รวมกันทั้งสองฝ่ายต่างมีความตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยร่วมกัน โดยทางโรงเรียนปทุมฯเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการเรียนรู้กระบวนการเลือกตั้งภายในสถานที่ศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยให้นักเรียนได้รับรู้ถึงกระบวนการเลือกตั้งภายในสถานการศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*