ศาสนาและการศึกษา

โรงเรียนทรงสรรพวิทย์ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนอนุบาล 3 และประถมปีที่ 6 หลังสำเร็จการศึกษาประจำปี 2566

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b9%84%e0%b8%94

ที่ห้องประชุมโรงเรียนทรงสรรพวิทย์ ภายในซอยหมู่บ้านพัฒนาสุข หมู่ 9 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายโสภณ โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่ 3 และชั้นประถมปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาภาค ประจำปี 2566

โดยในพิธีมอบประกาศนีย์บัตร ได้แยกเป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่ 3 จำนวน 52 คน และนักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 6 จำนวน 68 คน โดยนักเรียนทุกคนได้ผ่านการเรียนการสอนและผ่านการประเมินตามหลักสูตรสถานการศึกษาของโรงเรียน นับว่าเป็นผลสำเร็จอย่างงดงามและเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียน ที่ได้จัดการเรียนการสอนอบรมศึกษานักเรียนเหล่านี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเบาหมายที่ทางโรงเรียนคาดหวังไว้ในทุกมิติ

โดยภายในพิธีได้มี นางสิริเพ็ญ พิทักษ์ทวยหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ น.ส.มัลลิกาไชยยะ คณะผู้ดำเนินการพร้อมคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนทุกคนที่จบหลักสูตร ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีและภาคภูมิใจให้กับบุตรหลานตนเอง โดยการมอบช่อดอกไม้และดอกกุหลาบพร้อมเงินรางวัล ที่สำเร็จการการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อนำความรู้ที่ตนเองได้รับไปศึกษาต่อยังสถานการศึกษาแห่งอื่น หรือที่โรงเรียนทรงสรรพวิทย์เดิม ที่จะต้องศึกษาต่อในระดับชั้นประถมปีที่ 1

สำหรับโรงเรียนทรงสรรพวิทย์ได้เปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลไปจนถึงชั้นประถมปีที่ 6

โดยในกิจกรรมได้จัดให้มีการแสดงความสามารถในการขับร้องเพลงหมู่คณะของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถม ตลอดจนการแสดงวิสัยทัศน์ในการเรียนการสอบตลอดเทอมที่ผ่านมา และจากหลังเสร็จพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน ทางนายโสภณ โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลที่ 3 และระดับชั้นประถมปีที่ 6 ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเหล่านี้ มีกำลังใจและเห็นความสำคัญในกิจกรรมวันนี้ เป็นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นสูงสุดในอนาคตต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*