สังคมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลแพรกษา จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรีและงานวันสตรีสากล ประจำปีงบประมาณ 2567

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3

วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายสุพจน์ ภูมิเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรีและงานวันสตรีสากล ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนางอรัญญา สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และ ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร อดีต สส.สมุทรปราการ สมัยที่ 25 และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายประทีป นทีทวีวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางอรวรรณ ชิณศรี นายกเหล่ากาชาดสมุทรปราการ นางสาวสุขนันท์ทิพย์ ศรีสมวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ นางสากัลยาณี กิจนพเกียรติ นางสาวนริสา คงรอด จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุมรปราการ ตลอดจน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลแพรกษา คณะกรรมการสตรีศรีแพรกษา ตัวแทนกลุ่มแม่บ้านและสตรีตำบลแพรกษาทั้ง 32 ตำบล เข้าร่วมกิจกรรม

ภายในงานมีนิทรรศการ 4 ภาค การเดินแบบผ้าไทยจากตัวแทนทั้ง 32 ตำบล การแสดงสินค้าผ้าท้องถิ่นของหน่วยงานต่างๆ การจำหน่ายสินค้า otop และสินค้ากลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลแพรกษา และการแสดงดนตรีและรำไทยประยุคต์จากนักเรียนโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา(ฝ่ายมัธยม) ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย ดีงดูคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ใหเหนกลับมานิยมไทย แต่งกายด้วยผ้าไทย ตามนโยบ่ยของกระทรวงมหาดไทย รณรงค์ให้สวมใส่ผ้าไทย และเพื่อเชิญให้กลุ่มสตรีทุกกลุ่ม ร่วมยืนหยัดในสิทธิขั้นพื้นฐานและป้องกันการเกิดการล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดขึ้นกับผู้หญิง ตลอดจนร่วมพลักดันให้ผู้หญิง มีบทบาทมากขึ้นในทุกสายอาชีพ

สำหรับ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดการเดินแบบผ้าไทยจากสตรีศรีแพรกษา ได้แก่ น.ส.ทิพย์ ศรีวัฒน์ปาน จากชุมชนเอื้อาทร 1 เฟส 1 รางวัลรองชนะลิศ อันดับ 1 ได้แก่ น.ส.สำรวย สุริยะกมล จาก ชุมชนทรัพย์ธานี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่นางนงคะลักษณ์ บุดดาจันทร์ จาก ชุมชนรุ่งทวี ส่วนรางวัลชมเชย ได้แก่น.ส.กุลลภัทร์ ดวงเนตร จากชุมชนเอื้ออาทร 14 นิติ 3 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยนางสาวอารีย์ ธงชัยภูมิ อดีตผู้อำนวยการ รรสตรีสมุทรปราการ นางสาวพิมพ์ใจ เสือประเสริฐ อดีตผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล สพปเขต 1 นางสาวสมถวิล รัตนมาลัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา รร.อนุบาลแพรกษาวิเทศศึกษา และนางสาวมัลลิกา เอียกพงษ์ อดีตผู้อำนวยการ รร.สตรีสมุทรปราการ เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*