ข่าวประชาสัมพันธ์, ศาสนาและการศึกษา

พณิชยการเชตุพน จับมือผู้ประกอบการ จัดทำ MOU ผลิตนักเรียนเป็นบุคคลากรสร้างงานสร้างอาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงาน

%e0%b8%9e%e0%b8%93%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%9e%e0%b8%99-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%b9

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ภายในวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร ดร.คณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมกับตัวแทนผู้ประกอบการโรงแรม บริษัท ห้างร้านชั้นนำต่างๆเกือบ 20 แห่ง ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง หรือ MOU ความร่วมมือกับสถานประกอบการ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา โดยมีนางสาวจุฑามาส ศรีทองคำ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ภายใน เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้

ภายในงานมีผู้แทนจากบริษัท ห้างร้าน โรงแรม เครือข่ายภาคีเกือบ 20 แห่ง เข้าร่วม

โดยกิจกรรมก่อนจะมีพิธีลงนาม ทางวิทยาลัยฯ ได้จัดให้ชมวิดีทัศน์แนะนำความเป็นมาของวิทยาลัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมชมวิดีทัศน์กิจกรรมการเรียนการสอนของแต่ละแผนกวิชาของวิทยาลัย รวมถึงการแสดงความสามารถของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ และแผนกวิชาการโรงแรม

พร้อมได้เชิญ ดร.มลวิภา เตชาวัฒนากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอ.ที.โซลูชั้น คอมพิวเตอร์(ไทยแลนด์) จำกัด และ น.ส. ทองจรัล ปัญญาแวว ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด(มหาชน) เป็นตัวแทนผู้ประกอบการ ขึ้นกล่าวแสดงเจตนารมณ์และข้อคิดเห็นแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือในการเข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงร่วมมือในอนาคต

ทั้งนี้ กิจกรรมที่วิทยาลัยพณิชยการเชตุพนจัดขึ้น เป็นการศึกษาระบบทวิภาคี ที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง สถานศึกษาอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ ในเรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ เพื่อมุ่งเน้นผลิตผู้สำเร็จการศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจทักษะคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงานได้จริงตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อทักษะ ความรู้ และประโยชน์กับตัวผู้เรียนเป็นอย่างมากในอนาคตต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*