ท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการฟอกหนังในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางปู

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3-21

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 26 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลตำบลบางปู โดยกองช่างสุขาภิบาลบางปู จัดโครงอบรมผู้ประกอบกิจการฟอกหนังในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางปู โดยมีนายเมธัส แปลกพงษ์ศิริ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางปู ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี พ.จ.อ.วัชนันท์ วรางค์พิสุทธิ์ รองปลัดเทศบาลฯ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายเพชรมงคล มายูร วิศวกรชำนาญการ วิทยากรจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ มาอบรมในหัวข้อ “พระราชบัญญัติ” โรงงาน พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 และในหัวข้อ “อุตสาหกรรมไทย กับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” และ นันทพร คงสำรวย ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม มาเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ “พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนตัวแทนสถานประกอบกิจการฟอกหนังในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางปู เข้าร่วมโครงการ

จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดที่เป็นเมืองอุตสาหกรรม ซึ่งการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในระยะที่ผ่านมา ก่อ ให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยต่อสังคม เทศบาลตำบลบางปู เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประกอบด้วยภาคอุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยว ชุมชน และประชากรแฝง ในพื้นที่จำนวนมาก จึงส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรเพื่อการอุปโภคบริโภค และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ซึ่งเกินกว่าศักยภาพ ของพื้นที่ที่จะรองรับได้ ก่อให้เกิดปัญหาเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางปู ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำเนินโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการฟอกหนังในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางปู โดยการจัดอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบกิจการในเขตประกอบการฟอกหนังในพื้นที่ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมการเฝ้าระวังการเกิดปัญหามลพิษด้านต่างๆจากการประกอบกิจการเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการที่เข้ารับการอบรม ได้นำความรู้ความเข้าใจไปปฏิบัติและจัดการสถานประกอบกิจการให้ถูกสุขลักษณะและลดการ ปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี ต่อไป

สำหรับโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการฟอกหนังในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางปู เป็นโครงการที่ดี และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบกิจการและประชาชนในพื้นที่ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม แก่ผู้ประกอบกิจการในพื้นที่ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมการเฝ้าระวังการเกิดปัญหาทางมลพิษด้านต่างๆ จากการประกอบกิจการ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ ที่เข้ารับการอบรม ได้มีความรู้ความเข้าใจ นำความรู้ไปปฏิบัติและจัดการสภาพแวดล้อมในสถานประกอบกิจการของท่าน ให้ถูกสุขลักษณะและลดการปล่อยมลพิษ ออกสู่สิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*