ศาสนาและการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 1 2 และ 3 เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5-1-2-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-3-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a

เมื่อวันที่ 20, 22 และ26 มีนาคม 2567 นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนเทศบาล 1 2 และ 3 เทศบาลตำบลบางปู มีคณะผู้บริหาร คณะที่ปรึกษาภาคประชาชน และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางปู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ เพื่อรับชมการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนและครูในปีการศึกษาที่ผ่านมา ชมชุดการแสดงของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนและครูได้แสดงผลงาน แสดงศักยภาพให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน อีกทั้งให้เด็กนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นการปลูกฝังความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อให้ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารงานของสถานศึกษาและเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของบุตรหลาน

ในการนี้ ท่านประธานฯ ได้มอบใบประกาศนียบัตรแก่คณะครู “โครงการครูดีในดวงใจ” ที่มีผลงานดีเด่นในปีการศึกษาที่ผ่านมา และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครู และเด็กที่จะเรียนต่อในระดับสูงต่อไป ให้มีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาเล่าเรียน มีความศรัทธา และแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในอนาคต ณ โรงเรียนเทศบาล 1 2 และ 3 เทศบาลตำบลบางปู

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*