ท้องถิ่น

การแข่งขันเรือเร็วของ อบต.บางเสาธง ที่คลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ มีนายกฯนันทิดา แก้วบัวสายไปเป็นประธาน

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%a7%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%ad

ที่บริเวณลำคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ในเขตพื้นที่ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จากภาพท่านผู้ชมจะเห็นประชาชนที่ชื่นชอบความเร็วทางน้ำ ต่างเดินทางมาจับจองที่นั่ง เพื่อต้องการชมการแข่งเรือเร็วตลอดริมสองฝั่งคลอง

โดยงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือของคณะกรรรมวัดเสาธงกลางที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธงร่วมกันจัดขึ้น โดยมีผู้นำท้องถิ่นและภาคเอกชนในเขตพื้นที่และใกล้เคียงได้ให้การสนับสนุน

โดยเฉพาะ นายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต.บางเสาธง ที่นั่งเป็นประธานจัดการแข่งขัน ดร.พัฒน์พงศ์ จงรักษ์ดี นายกเทศมนตรี ตำบลบางพลีใหญ่ นายอุดม กลิ่นพวง นายก อบต.หนองปรือ นายชะอุ่ม แตงโสภา นายก อบต.บางโฉลง นายสมเกียรติ ยงถาวร ประธานสภา อบต.บางบ่อ นายอดุลย์ แก้วโบราณ นายก อบต.ศีรษะจระเข้ใหญ่ พร้อมบริษัทเมืองน่าอยู่ จำกัด ตลอดจนกลุ่มทางเลือกใหม่ (บางบ่อ) กลุ่มผู้ประกอบการไทยประกันบางเสาธง และนายธนกร ผดาศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ตำบลบางพลีใหญ่ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ให้คงอยู่คู่ลำคลองคุ้งบางเสาธงแห่งนี้

โดยในได้รับเกียรติจาก น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน

สำหรับการแข่งขันเรือเร็วที่ชาวบางเสาธงได้จัดขึ้น หากมองย้อนกลับไป แต่เดิมประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบางเสาธง และบริเวณใกล้เคียง ซึ่งมีวิถีชีวิตแบบชนบท มีบ้านเรือนที่อาศัยอยู่ตามริมสองฝั่งคลอง การคมนาคมไปมาหาสู่กันหรือการประกอบอาชีพต้องอาศัยเรือมาโดยตลอด แม้ว่าในปัจจุบันสภาพของชุมชนได้มีการเปลี่ยนแปลงมีการสร้างถนนเข้ามาในหมู่บ้าน ทำให้เกิดความเจริญต่าง ๆ ส่งผลให้การใช้เรือและการเดินทางโดยทางน้ำลดน้อยลงและแทบจะหมดไป

ด้วยเหตุดังกล่าว การแข่งขันเรือเร็วของชาวตำบลบางเสาธง จึงเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของคนพื้นน้ำให้อยู่คู่กับท้องถิ่น และยังทำให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตดั้งเดิม ตลอดจนเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี การมีน้ำใจซึ่งกันและกัน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ รายได้ทั้งหมดได้นำถวายวัดเสาธงกลางเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*