ท้องถิ่น

นายธีรพล ชุนเจริญ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปู ครั้งที่ 2/2567

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%a5-%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3

วันที่ 18 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลบางปูจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบางปู ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรี ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปู เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 เทศบาลตำบลบางปู เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการกองทุนฯ โดยมีดร.สมเจตน์ ทองเทศ ปลัดเทศบาล เป็นประธานฯ ที่ได้ประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

โดยมีโครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปู ประจำปี 2567 จำนวน 40 โครงการ ดังนี้ 1. กลุ่มสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข จำนวน 37 โครงการ 2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 โครงการ ทั้งนี้ เมื่องบประมาณผ่านเข้าระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะทำงานกองทุนฯ จะแจ้งหน่วยงานผู้ขอรับงบประมาณสนับสนุนให้ทราบโดยเร็ว

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*